BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OJELİ PARMAKLAR direksiyon başında

OJELİ PARMAKLAR direksiyon başında

Ada­na­’da şe­hir mer­ke­zin­de ça­lı­şa­cak be­le­di­ye oto­büs­le­ri­ni kul­la­na­cak ba­yan şo­för­ler için im­ti­han ya­pıl­dı. Seç­me­le­re ara­la­rın­da 7 ay­lık ha­mi­le bir bayanın da oldu­ğu 55 aday ka­tıl­dı> Mu­ham­met To­ka­taş ADA­NA İHA AN­NE ADA­YI İM­Tİ­HAN­DA! Direksiyon imtihanına gi­ren­ler ara­sın­da bu­lu­nan 7 ay­lık ha­mi­le Ze­li­ha Bak­la­lı oto­büs kul­lan­dı. 29 ya­şın­da­ki Bak­la­lı­’nın he­ye­can­lı ol­du­ğu göz­lendi. Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin mev­cut 159 oto­bü­sü­ne ila­ve­ten bu yı­lın ara­lık ayı so­nu­na ka­dar ge­le­cek olan 70 oto­bü­sü kul­lan­mak için baş­vu­ru­da bu­lu­nan 55 ba­yan şo­för ada­yı, di­rek­si­yon im­ti­ha­nı­na ta­bi tu­tul­du. İm­ti­han ön­ce­si aday­la­ra mo­ral ve­ren Baş­kan Ay­taç Du­rak, “1990’lı yıl­lar­dan be­ri uy­gu­la­dı­ğı­mız oto­büs­le­re ba­yan şo­för alı­mı ha­len de­vam et­mek­te­dir. Çün­kü ba­yan­lar oto­büs­le­ri­mi­zi hor kul­lan­mı­yor. Şe­hir es­te­ti­ği­ne kat­kı­da bu­lu­nu­yor. Va­tan­daş­la­ra na­zik dav­ra­nı­yor. Yol­cu­lar ara­sın­da kar­ma­şa ol­mu­yo­r” de­di. Da­ha son­ra 55 ba­yan şo­för ada­yı di­rek­si­yon im­ti­ha­na ta­bi tu­tu­lur­ken, so­nuç­la­rın da­ha son­ra açık­la­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Bu ara­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Oto­büs Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’n­de­ki 159 oto­bü­sü var­di­ya­lı ola­rak 315 şo­fö­rün kul­lan­dı­ğı, bun­lar­dan 26’sı­nın ba­yan ol­du­ğu bil­di­ril­di. İm­ti­ha­­na gi­ren ba­yan­lar bu uy­gu­la­ma­sın­dan do­la­yı Baş­kan Du­ra­k’­a te­şek­kür et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT