BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mic­ro­soft’tan üc­ret­siz vi­rüs p­rog­ra­mı

Mic­ro­soft’tan üc­ret­siz vi­rüs p­rog­ra­mı

Mic­ro­soft, PC’­le­ri vi­rüs­ler­den ko­ru­ma prog­ra­mı­nı ge­le­cek yıl­dan iti­ba­ren kul­la­nı­cı­la­ra üc­ret­siz ve­re­cek.Mic­ro­soft, PC’­le­ri vi­rüs­ler­den ko­ru­ma prog­ra­mı­nı ge­le­cek yıl­dan iti­ba­ren kul­la­nı­cı­la­ra üc­ret­siz ve­re­cek. Gü­ven­lik ya­zı­lım fir­ma­la­rı­nın ca­nı­nı epey sı­ka­cak bu ka­rar­la Mic­ro­soft, kod adı Mor­ro olan gü­ven­lik ya­zı­lı­mı­nı ge­le­cek yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­dan iti­ba­ren kul­la­nı­cı­la­rın üc­ret­siz in­dir­me­le­ri­ne izin ve­re­cek. Mor­ro ad­lı gü­ven­lik ya­zı­lı­mı, Mic­ro­sof­t’­un 30 Ha­zi­ran­da sa­tı­şı­na son ve­re­ce­ği, 49.95 do­la­ra sat­tı­ğı Win­dows Li­ve One­Ca­re ad­lı gü­ven­lik ya­zı­lı­mı­nın ye­ri­ni ala­cak. Mic­ro­sof­t’­un üc­ret­siz gü­ven­lik ya­zı­lı­mı sun­ma­sı­nın Syman­tec, McA­fe­e gi­bi ba­ğım­sız vi­rüs prog­ra­mı üre­ti­ci­le­ri açı­sın­dan önem­li bir pa­zar prob­le­mi oluş­tur­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT