BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obama ile yeni dönem ümidi

Obama ile yeni dönem ümidi

Ha­ni bir za­man­lar, Tür­ki­ye­’de bir Ka­ra­oğ­lan ef­sa­ne­si var­dı, da­ğa-ta­şa “u­mu­du­muz Ka­ra­oğ­la­n” ya­zı­lır­dı.Ha­ni bir za­man­lar, Tür­ki­ye­’de bir Ka­ra­oğ­lan ef­sa­ne­si var­dı, da­ğa-ta­şa “u­mu­du­muz Ka­ra­oğ­la­n” ya­zı­lır­dı. Şim­di de dün­ya­da bir Ka­ra­oğ­lan ef­sa­ne­si baş­la­dı. Bir ön­ce­ki ABD yö­ne­ti­min­den za­rar gör­müş, yıl­mış ve­ya ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­mış dev­let­ler Ba­rack Oba­ma­’yı umu­du­muz Ka­ra­oğ­lan bek­le­yi­şiy­le kar­şı­la­mak­ta­lar. On­lar­dan bi­ri de Tür­ki­ye ol­ma­lı. Tür­ki­ye, ön­ce­ki yö­ne­tim dö­ne­min­de za­rar mı gör­dü, yıl­dı mı, ha­yal kı­rık­lı­ğı­na mı uğ­ra­dı? Bu­nun ce­va­bı, şah­sa ve ba­kı­şa gö­re de­ği­şe­cek­tir. Bel­ki her üçü va­rit ol­du bel­ki de bi­rin­ci ve so­nun­cu­su. Şu bir ger­çek ki ön­ce­ki yö­ne­tim za­ma­nın­da Türk Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri ta­ri­hi­nin hiç­bir dö­ne­min­de ol­ma­dı­ğı ka­dar kö­tü sey­ret­ti. Özel­lik­le bir bu­çuk yıl ön­ce­si­ne ka­dar bu böy­ley­di. Ka­ba­ha­tin ne ka­da­rı­nın kim­de ol­du­ğu mü­him de­ğil. Mü­na­se­bet­ler kö­tüy­dü. Ame­ri­ka­’nın pres­ti­ji yer­ler­de sü­rü­nü­yor­du. Oba­ma­’nın baş­kan­lı­ğa geç­tik­ten son­ra her şe­yi bir ân­da dü­zelt­me­si müm­kün de­ğil. O da bu­nun far­kın­da ol­ma­lı ki şim­di­den te­şeb­büs­ler ha­lin­de. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Ab­dul­lah Gü­l’­ü ara­ma­sı esa­sın­da bu ni­yet­ten do­ğu­yor. Te­le­fo­nun se­be­bi, sa­yın Gü­l’­ün teb­rik me­sa­jı­na te­şek­kür için. An­cak ko­nuş­ma ya­rım sa­at sür­müş­tür. Bel­li ki sa­de­ce bir ne­za­ket mü­kel­le­fi­ye­ti ifa edil­me­miş. Bir ufuk tu­ru ya­pıl­mış. O ko­nuş­ma­da sa­yın Oba­ma­’nın de­di­ği en mü­him söz “ Tür­ki­ye­’nin ken­di­ni sa­vun­ma hak­kı var­dı­r” cüm­le­si­dir. Ba­rack Oba­ma, her­hal­de “en­kaz dev­ral­dı­m” de­me­ye­cek­tir. Dev­ri sa­bık laf­la­rı da et­me­ye­bi­lir. Ama ey­lem­li si­ya­set bu­nu or­ta­ya ko­ya­ca­ğa ben­zer. Mev­cut yö­ne­tim, bu ra­hat­sız­lık­tan ol­ma­lı ki o iş ba­şı­na gel­dik­ten son­ra­sı­na bi­le mü­da­ha­le ede­bi­li­yor. Ba­rack Oba­ma, Irak iş­ga­li­ne kar­şıy­dı. Se­çim ko­nuş­ma­la­rın­da da se­çil­dik­ten son­ra da Ira­k’­tan çe­ki­le­ce­ği­ni be­yan et­ti. Bu­na rağ­men Bush, ken­di fik­ri­ne gö­re çe­kil­me tak­vi­mi­ni ve şart­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­di. Bu da şık ol­ma­dı. Cum­hu­ri­yet­çi­ler, Irak açı­sın­dan Oba­ma­’nın hiz­met dö­ne­mi­nin ya­rı­sı­nı bağ­la­mış ol­du­lar. Ka­ra­oğ­la­n’­ın umut­la­rı yık­ma­ma­sı la­zım. Te­men­ni­miz de bu yön­de. İc­ra­at­la­rı­nı gör­me­den tam ola­rak bir şey söy­le­ne­mez­se de Tür­ki­ye­’nin böl­ge ve dün­ya için ne an­la­ma gel­di­ği­ni baş­ka­la­rın­dan da­ha iyi bi­li­yor gi­bi­mi­ze gel­mek­te. Tür­ki­ye­’yi ih­mal et­miş bir ABD, Bal­kan­lar, Kaf­kas­lar, Ak­de­niz, Or­ta As­ya ve Or­ta Do­ğu­da yal­nız­ca za­man is­raf ede­cek, ser­vet, iti­bar, in­san ve dost­luk­lar kay­be­de­cek­tir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT