BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­sil­le­me­de bu­lu­nu­ruz

Mi­sil­le­me­de bu­lu­nu­ruz

Da­ha ön­ce “İran’a sal­dı­rı dün­ya sa­va­şı­nı baş­la­tır” di­yen Tah­ran­lı Tuğ­ge­ne­ral Me­sud Ce­za­yi­ri “Top­rak­la­rı­nı ABD’ye kul­lan­dı­ran ül­ke­le­re kar­şı ted­bir ala­ca­ğız” de­diİran, muh­te­mel bir ABD sal­dı­rı­sı için üs­le­ri­ni kul­lan­dı­ran ül­ke­le­re kar­şı mi­sil­le­me­de bu­lu­na­ca­ğı­nı bil­dir­di. İran Ge­nel­kur­may Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tuğ­ge­ne­ral Me­sud Ce­za­yi­ri, “İran’a sal­dı­rı için top­rak­la­rı­nı ABD’ye kul­lan­dı­ran ül­ke­le­re kar­şı da ted­bir ala­ca­ğız” de­di. “Or­ta Do­ğu’da­ki ABD üs­le­ri böl­ge ül­ke­le­ri için teh­dit­tir” di­yen Tuğ­ge­ne­ral Ce­za­yi­ri, “Ge­re­ken ted­bir­le­ri al­dık, ABD Or­ta Do­ğu’da­ki hiç­bir üs­sü­nü İran’a sal­dı­rı için kul­la­na­ma­ya­cak” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ce­za­yi­ri, ya­ban­cı ül­ke­le­rin böl­ge­de as­ke­ri var­lık­la­rı­nı sür­dür­me ba­ha­ne­si­ni el­le­rin­den al­mak için, böl­ge ül­ke­le­ri­nin gü­ven­li­ği sağ­la­ma ko­nu­sun­da güç­le­ri­ni bir­leş­tir­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. YAŞ DA YA­NAR! İran­lı ko­mu­tan, muh­te­mel ABD ve İs­ra­il sal­dı­rı­sı­na iliş­kin ola­rak da­ha ön­ce de; “Uma­rız, ne Bas­ra Kör­fe­zi, ne Hür­müz Bo­ğa­zı ne de baş­ka bir su yo­lu­nun ka­pa­tıl­ma­sı­na ge­rek ka­lır. An­cak sal­dı­rı­ya uğ­ra­ma­mız ha­lin­de ka­pat­ma zo­run­lu ha­le ge­lir. ABD’nin için­de bu­lun­du­ğu bü­tün zor­luk­la­ra rağ­men ka­bul et­me­li­yiz ki, yo­lun so­nu­na ge­len­ler ola­ğan dı­şı iş­le­re baş­vu­ra­bi­lir. An­cak İran, ken­di­ni sa­vu­na­cak ve her tür­lü sal­dı­rı­yı fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­rek düş­man­la­rın ye­nil­gi­si­ni hız­lan­dı­ra­cak ko­num­da. Ateş, ku­ru­nun ya­nın­da ya­şı da ya­kar, ken­di­si­ni ateş­ten çok uzak­ta gö­ren­ler ha­ta ya­pı­yor. İran’a sal­dı­rı dün­ya sa­va­şı­nı baş­la­tır” di­ye ko­nuş­muş­tu.
Kapat
KAPAT