BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kor­san­lar kon­trol edi­le­mi­yor

Kor­san­lar kon­trol edi­le­mi­yor

Aden Kör­fe­zi’nde de­niz ti­ca­re­ti­ne izin ver­me­yen So­ma­li­li kor­san­lar 2 ge­mi da­ha ka­çır­dı.Aden Kör­fe­zi’nde de­niz ti­ca­re­ti­ne izin ver­me­yen So­ma­li­li kor­san­lar 2 ge­mi da­ha ka­çır­dı. Ge­mi­ler­den bi­ri­nin Yu­nan bay­rak­lı ol­du­ğu ve 25 mü­ret­te­ba­tı­nın bu­lun­du­ğu, di­ğe­ri­nin ise 16 mü­ret­te­bat­lı bir ba­lık­çı tek­ne­si ol­du­ğu bil­di­ril­di. Bu ara­da 15 Ka­sım’da Suu­di Ara­bis­tan pet­rol tan­ke­ri Si­ri­us Star’ı ka­çı­ran So­ma­li­li kor­san­lar fid­ye ta­le­bin­de bu­lun­du. Kor­san­lar, sah­te pa­ra­la­rı ta­nı­mak için ge­re­ken teç­hi­za­ta sa­hip ol­duk­la­rı­nı da açık­la­dı. Öte yan­dan Hin­dis­tan De­niz Kuv­vet­le­ri, Aden kör­fe­zin­de­ki bir kor­san ge­mi­siy­le ça­tış­tı­ğı­nı açık­la­dı. Ça­tış­ma­da kor­san ge­mi­sin­de pat­la­ma­lar ol­du­ğu ve yan­gın çık­tı­ğı, ge­mi­nin cid­di ha­sar al­dı­ğı be­lir­til­di. Kor­san­la­rın ge­mi­de­ki iki sü­rat tek­ne­siy­le olay ye­rin­den uzak­laş­tı­ğı kay­de­dil­di. Mer­ke­zi Ma­lez­ya’da bu­lu­nan Ulus­la­ra­ra­sı De­niz­ci­lik Bü­ro­su, So­ma­li­li kor­san­la­rın kon­trol edi­le­mez ha­le gel­di­ği­ni bil­di­re­rek, “Ulus­la­ra­ra­sı top­lum bu teh­di­di son­lan­dır­ma­lı” de­di. Şu an­da 17 ka­dar ge­mi, 250 mü­ret­te­bat­la hâ­lâ kor­san­la­rın elin­de bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT