BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­ra­il ve Fi­lis­tin­li öğ­ren­ci­ler ba­rış için “el ele” ver­di­ler

İs­ra­il ve Fi­lis­tin­li öğ­ren­ci­ler ba­rış için “el ele” ver­di­ler

Ku­düs’de ba­rış me­sa­jı ver­mek için dü­zen­le­nen “El ele” ad­lı prog­ram çer­çe­ve­sin­de İs­ra­il ile Fi­lis­tin­li kız öğ­ren­ci­ler bir­lik­te bas­ket­bol oy­na­yıp spor yap­tı.Ku­düs’de ba­rış me­sa­jı ver­mek için dü­zen­le­nen “El ele” ad­lı prog­ram çer­çe­ve­sin­de İs­ra­il ile Fi­lis­tin­li kız öğ­ren­ci­ler bir­lik­te bas­ket­bol oy­na­yıp spor yap­tı. Kız öğ­ren­ci­ler, böl­ge­de yıl­lar­dır ya­şa­nan ça­tış­ma­la­ra kar­şı dur­mak ve ba­rış sü­re­ci­ne kat­kı­da bu­lun­mak için dü­zen­le­dik­le­ri or­tak pro­je­ler­le “İs­ra­il ve Fi­lis­tin­li­ler bir­lik­te ya­şa­ya­bi­lir mi?” so­ru­su­na an­lam­lı bir ce­vap ver­di. Ba­rı­şa kat­kı­da bu­lun­mak ama­cıy­la İs­ra­il’de ba­zı dev­let okul­la­rın­da Fi­lis­tin­li öğ­ren­ci­ler eği­tim gö­rü­yor­du. Ye­ni ha­zır­la­nan pro­je­ler­de de İs­ra­il­li ve Fi­lis­tin­li üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin bir ara­da eği­tim gör­me­le­ri sağ­la­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT