BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’ye 20 mil­yar do­lar ye­ter

Tür­ki­ye’ye 20 mil­yar do­lar ye­ter

IMF Tür­ki­ye Tem­sil­ci­si es­ki yar­dım­cı­sı Ch­ris­ti­an Kel­ler, “Tür­ki­ye, ko­ta­sı­nın yük­sel­me­si se­be­biy­le Fon’dan, ko­ta­sı­nın üs­tün­de kay­nak kullanabilir” dediERDOĞAN KAHN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ Dünyanın birçok ülkesinden devlet başkanlarının Amerika’da bir araya geldiği toplantıya katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, burada IMF Başkanı Strauss-Kahn ile görüşmüştü. Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) Tür­ki­ye Tem­sil­ci­si es­ki yar­dım­cı­sı Chris­ti­an Kel­ler, Tür­ki­ye’nin, ko­ta­sı­nın yük­sel­me­si ne­de­niy­le Fon’dan, ko­ta­sı­nın üs­tün­de kay­nak sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ha­len İn­gi­liz Barc­lays ban­ka­sı­nın eko­no­mis­ti olan Chris­ti­an Kel­ler, Tür­ki­ye’nin, IMF ile ya­pa­ca­ğı an­laş­ma­nın ti­pin­den çok, ye­ter­li bir mik­ta­rı kap­sa­ya­rak bir an ön­ce ol­ma­sı­nın önem ta­şı­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. IMF ile tek­nik gö­rüş­me­le­rin sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Kel­ler, ka­rar verilmesi halinde ye­ni Stand-by an­laş­ma­sı­nın bir­kaç haf­ta­da ta­mam­la­na­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. KO­TA­NIN ÜS­TÜN­DE KRE­Dİ Tür­ki­ye’nin, mev­cut şart­lar­da acil Fon kay­na­ğı­na ih­ti­yaç duy­ma­ma­sı se­be­biy­le İh­ti­ya­ti stand-by’ın Tür­ki­ye’nin bek­len­ti­le­riy­le da­ha uy­gun gö­rün­dü­ğü­nü be­lir­ten Kel­ler, an­cak, ile­ri­de da­ha yük­sek mik­tar­da bir kay­na­ğa ih­ti­yaç duy­ma­sı ha­lin­de pi­ya­sa­la­ra ve­ri­len me­sa­jın ter­si­ne dö­ne­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. Keller, Tür­ki­ye’nin ger­çek an­lam­da dış fi­nans­man ih­ti­ya­cı­na ba­kıl­dı­ğın­da, 20 mil­yar do­lar­lık IMF kay­na­ğı­nın ye­ter­li ola­bi­le­ce­ği­ne dik­ka­ti çekti. Tür­ki­ye’nin, da­ha ön­ce­le­ri ko­ta­sı da­ha dü­şük ol­ma­sı­na rağ­men, ko­ta­sı­nın yüz­de 1600’ü üze­rin­de kre­di ala­bil­di­ği­ni hatırlatan Kel­ler, Tür­ki­ye’nin, Fon’da­ki son re­for­mun ar­dın­dan ar­tan ko­ta­sı iti­ba­rıy­la, ko­ta­sı­nın üs­tün­de bir ma­li kay­nak sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT