BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bor­sa 4 yıl ön­ce­si­ne dön­dü

Bor­sa 4 yıl ön­ce­si­ne dön­dü

İMKB’de dış pi­ya­sa­la­ra bağ­lı ola­rak kan kay­bı de­vam edi­yor. En­deks, dün ya­şa­nan ka­yıp­lar ile bir­lik­te 4 yıl ön­ce­ki se­vi­ye­le­ri­ne ge­ri gör­dü.İMKB’de dış pi­ya­sa­la­ra bağ­lı ola­rak kan kay­bı de­vam edi­yor. En­deks, dün ya­şa­nan ka­yıp­lar ile bir­lik­te 4 yıl ön­ce­ki se­vi­ye­le­ri­ne ge­ri gör­dü. Gü­ne ha­fif bir ar­tış­la 23.500 se­vi­ye­le­rin­den baş­la­yan İMKB Ulu­sal 100 En­dek­si, da­ha son­ra ge­ri­le­ye­rek 22.895’le­re ka­dar ge­ri­le­di. Dü­şüş ikin­ci se­ans­ta da de­vam eder­ken, en­deks se­ans so­nu­na doğ­ru 21.835’le­re ka­dar ge­ri­le­ye­rek 2004 yı­lın­da­ki 22 bin­li se­vi­ye­le­rin al­tın­da kal­dı. Ka­pa­nı­şa doğ­ru ise to­par­la­na­rak gü­nü 1.119.40 pu­an ka­yıp­la 21.929,27 pu­an­dan ka­pa­dı. His­se se­net­le­rin­de ise gün­lük or­ta­la­ma yüz­de 6.66 de­ğer kay­bı ya­şan­dı. Ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­la­rın be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu­nu be­lir­ten uz­man­lar, bu­nun ya­nın­da içe­ri­de de ban­ka­lar üze­rin­de sa­tış bas­kı­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. Uz­man­la­ra gö­re yurt dı­şın­da­ki ka­ram­sar ha­va sür­dük­çe içe­ri­de de dü­şüş de­vam ede­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT