BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TRICHET: Finans sektörü tehlikede

TRICHET: Finans sektörü tehlikede

Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı (AMB) Baş­ka­nı Je­an-Cla­ude Tric­het da kriz se­be­biy­le sa­na­yi­leş­miş dün­ya­nın fi­nan­sal du­ru­mu­nun 2. Dün­ya Sa­va­şı’ndan bu ya­na ilk de­fa teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı (AMB) Baş­ka­nı Je­an-Cla­ude Tric­het da kriz se­be­biy­le sa­na­yi­leş­miş dün­ya­nın fi­nan­sal du­ru­mu­nun 2. Dün­ya Sa­va­şı’ndan bu ya­na ilk de­fa teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bu du­ru­mun, mer­kez ban­ka­la­rı ve hü­kü­met­le­rin or­tak ça­ba­la­rı ve özel sek­tö­rün anah­tar ro­lüy­le çö­züm­le­ne­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Tric­het, “Kriz­den çı­kış za­man ala­cak, an­cak he­pi­miz bu zor­lu ha­di­se­de so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu bil­me­li­yiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT