BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­sar­ruf­la­rı­nı­zı YTL i­le ya­pın

Ta­sar­ruf­la­rı­nı­zı YTL i­le ya­pın

İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce, kriz or­ta­mın­da her­ke­si aya­ğı­nı yor­ga­nı­na gö­re uzat­ma­ya da­vet ede­rek, ta­sar­ruf­la­rın YTL cin­sin­den ya­pıl­ma­sı­nı tav­si­ye et­ti.İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce, kriz or­ta­mın­da her­ke­si aya­ğı­nı yor­ga­nı­na gö­re uzat­ma­ya da­vet ede­rek, ta­sar­ruf­la­rın YTL cin­sin­den ya­pıl­ma­sı­nı tav­si­ye et­ti. Va­tan­daş­la­rın şart­la­rın da­ha kö­tü ola­cak kay­gı­sı içi­ne gir­me­si­ne ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Er­sin Özin­ce, “He­pi­miz aya­ğı­mı­zı yor­ga­nı­mı­za gö­re uzat­ma­yı ih­mal et­me­me­li­yiz” de­di. Özin­ce, özel­lik­le ban­ka­cı­lık sis­te­min­de ya da ta­sar­ruf­lar açı­sın­dan ken­di­si­nin dai­ma Türk Li­ra­sı kay­nak­la­rı, Türk Li­ra­sı ya­tı­rı­mı­nı ter­cih et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Türk li­ra­sı­nın fa­izi­nin tat­min edi­ci ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Özin­ce, “Öne­rim, Türk Li­ra­sı kay­nak­la­rı, va­tan­daş­lık da as­lın­da bu­nu icap et­ti­rir. Dö­viz ay­kı­rı­dır de­mi­yo­rum ama ben Türk in­sa­nı­nın her şey­den ön­ce ta­sar­ruf­la­rı­nı Türk Li­ra­sıy­la tut­ma­la­rı­nı tav­si­ye ede­rim” di­ye ko­nuş­tu. Bu şart­lar­da ya­tı­rım yap­mak is­te­yen­ler açı­sın­dan, ya­tı­rı­mın cin­si­ne bak­mak ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Özin­ce, çok bü­yük, dün­ya­ya mal sa­ta­cak, dı­şa­rı­ya mal sa­ta­cak ya­tı­rım­lar ya­pı­lı­yor­sa, ki­me sa­tış ya­pı­la­ca­ğı­nın he­sa­bı­nı yap­mak, ona gö­re ha­re­ket et­mek ge­rek­ti­ği­ne dik­ka­ti çek­ti. Özin­ce, şun­la­rı söy­le­di: “Ama Türk eko­no­mi­si­ne ba­kı­la­cak olur­sa her­han­gi bir şe­kil­de, özel­lik­le öz kay­nak­la ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar ko­nu­sun­da hiç­bir te­red­düt duy­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Kre­di­den ya­rar­la­na­cak­sa bi­raz kre­di pi­ya­sa­sı­nın ra­hat­la­ma­sı­nı bek­le­mek ye­rin­de olur.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97935
  % 1.15
 • 5.3486
  % -0.31
 • 6.0993
  % -0.11
 • 6.9273
  % -0.06
 • 221.504
  % -0.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT