BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­şim Er­dal Acar evin üçüncü çocuğu gibi

E­şim Er­dal Acar evin üçüncü çocuğu gibi

Oğ­lum 12 ya­şı­na gel­di, kı­zım da 8 ya­şın­da. As­lı­na ba­kar­sa­nız 3 ço­cuk sa­hi­bi­yim di­ye­bi­li­rim. Er­dal Bey ço­cuk­la­rı­mı­zın a­ğa­bey­le­ri gi­bi. Ben de, e­şim de ken­di­miz­le ba­rı­şık in­san­la­rız. Kı­ya­fet se­çer­ken dik­kat­li ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruzEKONOMİ SOHBETLERİ Hazırlayan: ÖZLEM YILMAZ ozlemyilmaz.tgrt@hotmail.com Oğ­lum 12 ya­şı­na gel­di, kı­zım da 8 ya­şın­da. As­lı­na ba­kar­sa­nız 3 ço­cuk sa­hi­bi­yim di­ye­bi­li­rim. Er­dal Bey ço­cuk­la­rı­mı­zın a­ğa­bey­le­ri gi­bi. Ben de, e­şim de ken­di­miz­le ba­rı­şık in­san­la­rız. Kı­ya­fet se­çer­ken dik­kat­li ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz Defilede görüştük Gö­nül­den sev­di­ğim, sa­mi­mi­ye­ti­ne her za­man inan­dı­ğım tat­lı dil­li, gü­ler yüz­lü Emel Acar ile ül­ke­miz­de ilk de­fa dü­zen­le­nen ‘Mil­lio­na­ire Fa­ir’ın ga­la ge­ce­sin­de bu­luş­tuk. Ay­rı­ca, bu ga­la ge­ce­si bir bü­yük or­ga­ni­zas­yo­na da­ha ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor­du. Tüm dün­ya­nın gö­zü­nün Tür­ki­ye’ye çev­ril­di­ği, mo­da dün­ya­sı­nın il­gi ile bek­le­di­ği “Miss Fas­hi­on TV 2008” en iyi man­ken­lik ya­rış­ma­sı­nın da dü­zen­len­di­ği fi­nal ge­ce­siy­di. Ulus­la­ra­ra­sı mo­da ka­na­lı Fas­hi­on TV ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen, Ho­mes­to­re Emel Acar’ın spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ri­len ve dün­ya­da 204 ül­ke­de can­lı ola­rak ya­yın­la­nan ge­ce­dey­dik. 1993 Tür­ki­ye Gü­ze­li Emel Acar, 2 ço­cuk an­ne­si ol­ma­sı­na rağ­men gü­zel­li­ği­ni ve for­mu­nu mu­ha­fa­za et­miş. Ku­lis­te ken­di­si ile soh­bet eder­ken, ya­rış­ma ön­ce­si gü­zel­le­re çe­şit­li il­ti­fat­lar­da bu­lu­na­rak on­la­rı mo­ti­ve et­me­yi ba­şar­dı. As­lın­da bir ka­dın, di­ğer bir ka­dı­na ken­di­si­ni çok be­ğen­se bi­le ko­lay ko­lay “gü­zel­si­niz, çok za­rif­si­niz, ba­şa­rı­lı­sı­nız vs” de­mez. İç­ten içe kıs­ka­nır. Ama Emel Ha­nı­mın ne ka­dar iyi ni­yet­li ol­du­ğu­nu ve ken­di­ne gü­ven­di­ği­ni di­ğer gü­zel­le­re yap­tı­ğı il­ti­fat­lar­dan ko­lay­ca an­lı­yo­ruz. Et­ra­fın­da bu ka­dar de­di­ko­du ve eleş­ti­ri var­ken bi­le ken­di­si ile na­sıl bu ka­dar ba­rı­şık ol­du­ğu­nu sor­du­ğum­da ise; “Ce­na­bı Al­lah ba­na bu­nu la­yık gör­müş, ne­den sı­kı­la­yım, üzü­le­yim ve baş­ka­la­rı­nın da bo­şu bo­şu­na ta­dı­nı tu­zu­nu ka­çı­ra­yım’ di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Ve Al­laha, her gün ba­na ya­şat­tık­la­rı için du­a edi­yo­rum” di­ye ce­vap­lı­yor. >> Eşi­niz Er­dal Bey’in ço­cuk­la­rıy­la ara­sı na­sıl, ders­le­riy­le il­gi­le­nir mi? Oğ­lum 12 ya­şı­na gel­di, kı­zım da 8 ya­şın­da. As­lı­na ba­kar­sa­nız 3 ço­cuk sa­hi­bi­yim di­ye­bi­li­rim. Er­dal Bey ço­cuk­la­rı­mı­zın ağa­bey­le­ri gi­bi. On­la­rın ya­şı­na ve iç dün­ya­sı­na inip, on­lar­la eğ­le­nip, oyun oy­na­ya­bi­li­yor. Ger­çek­ten du­yar­lı ve so­rum­lu­luk duy­gu­su olan bir ba­ba. Yo­ğun iş tem­po­sun­da da­hi ço­cuk­la­rı­na düş­kün ve on­lar­la ya­kın­dan il­gi­le­nen, on­la­ra za­man ayı­ran bir ba­ba­dır. On­la­ra ca­nı­nız­dan can ko­pa­rak sa­hip olu­yor­su­nuz. Kü­çük bir ra­hat­sız­lık­la­rın­da ve­ya mut­suz­luk­la­rın­da da çok üzü­lü­yo­rum. As­lı­na ba­kar­sa­nız çok pa­nik ve te­laş­lı bir an­ne­yim­dir. Ço­cuk­la­rın ders­le­riy­le ge­nel­lik­le ba­ba­la­rı­nın yo­ğun­lu­ğun­dan do­la­yı ben il­gi­le­ni­rim. Ço­cuk­la­rı­mız şu an da çok ba­şa­rı­lı, in­şal­lah böy­le de­vam eder.” >> Siz­ce ‘an­ne’ ne de­mek ? An­ne; şef­kat, mer­ha­met, da­nı­şı­la­cak ka­dın. Genç­ler an­ne­le­ri, ba­ba­la­rı ha­yat­ta iken kıy­me­ti­ni bil­sin­ler. An­ne­lik de bir mes­lek, an­ne eşi­ne ço­cuk­la­rı­na bak­ma­lı, fa­kat iş ha­ya­tı­na da atıl­ma­lı. Evi­ne ka­pa­nıp kal­ma­ma­lı. >> Her za­man ki­bar, sa­kin ve hu­zur­lu bir ha­va­nız var? Te­şek­kür ede­rim.13.09.1974 do­ğum­lu­yum. Ba­şak bur­cu­yum, yük­se­le­nim de te­ra­zi bur­cu. Bur­cu­mun özel­li­ğin­den sa­nı­rım her şe­ye çok po­zi­tif ba­kı­yo­rum. Al­lah’a da her ar­zu et­ti­ğim ve is­te­di­ğim ol­du­ğu için te­şek­kür ve du­a edi­yo­rum. İçim­de uk­te ola­cak hiç­bir şey kal­ma­dı. HE­DEF YURT DI­ŞI >> Mo­da sek­tö­rü­ne ye­ni atıl­dı­nız. Bun­dan do­la­yı da za­man za­man hak­sız eleş­ti­ri­le­re uğ­ra­dı­nız? Ben mo­da­cı ol­du­ğu­mu za­ten ka­bul et­mi­yo­rum, ben ta­sa­rım­cı­yım. İlk ön­ce bu­nun an­la­şıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Be­ni ilk baş­lar­da hiç ka­bul et­me­di­ler fa­kat üçün­cü de­fi­lem­den son­ra bi­raz be­nim­se­me­ye baş­la­dı­lar. İn­şal­lah iler­le­yen se­ne­ler­de yurt dı­şın­da da de­fi­le dü­zen­le­me­yi is­ti­yo­rum ve bu­nu şim­di­den ha­yal de edi­yo­rum. >> Miss Fas­hi­on ya­rış­ma­cı­la­rı­nın gü­zel­lik­le­ri­ne, “2009 Ho­mes­to­re Emel Acar” ko­lek­si­yo­nu­nuz­la gü­zel­lik kat­tı­nız. Bu ko­nu­da ne­ler söy­le­ye­cek­si­niz? Bu de­fi­le için özel ola­rak ha­zır­la­dı­ğım, ye­ni “Ho­mes­to­re Emel Acar” ma­ğa­za­mın bir ko­lek­si­yo­nu. Eki­bim ve ben 2 haf­ta bo­yun­ca, gü­zel­le­rin kal­dık­la­rı kamp me­ka­nı­nı zi­ya­ret edip top­lam 120 kos­tü­mün rö­tuş­la­rı­nı ve ütü­le­ri­ni ha­zır­la­dık. Gö­nül­den söy­lü­yo­rum eki­bim ve ben çok ti­tiz ça­lış­tık. Ay­rı­ca, ge­çen se­ne­ki Miss Fas­hi­on gü­zel­lik ya­rış­ma­sın­da da gü­zel­le­rin kos­tüm­le­ri­ni ben ha­zır­la­mış­tım. Miss Fas­hi­on gü­zel­lik ya­rış­ma­sı her yıl he­ye­can ve­ri­ci olu­yor, çün­kü ya­rış­ma ay­nı an­da dün­ya te­le­viz­yon­la­rın­da 260 fark­lı ka­nal­da can­lı ola­rak ya­yın­lı­yor. >> Er­dal bey de siz de çok şık gi­yi­ni­yor­su­nuz. Han­gi­niz da­ha süs­lü­sü­nüz? Ben de, eşim de ken­di­miz­le ba­rı­şık in­san­la­rız. Her in­san gi­bi biz de ken­di­mi­ze ge­rek­li olan iti­na­yı gös­te­ri­riz. Kı­ya­fet se­çer­ken dik­kat­li ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu bir­bi­ri­mi­ze ve top­lu­ma say­gı­mız­la eş­de­ğer­dir. Er­dal Bey’i bu ko­nu­da ben­den bi­raz da­ha süs­lü ola­rak gö­rü­yo­rum. GÜ­ZEL OLANI SE­VERİM >> Mut­fak­ta va­kit ge­çir­mek­ten ke­yif alır mı­sı­nız? Özel­lik­le Türk ye­mek­le­ri­ni pi­şir­me­yi ve ye­me­yi çok se­vi­yo­rum. Se­ne­ler­ce ken­dim ha­zır­la­dım ye­mek­le­ri­mi. Şim­di aş­çı­mız ol­du­ğu için bi­raz da­ha ra­ha­tım. 2 ço­cu­ğu­mun ba­kı­mı, ders­le­ri ve iş­le­ri­mi ta­kip et­mem­den do­la­yı mut­fak­ta es­ki­si gi­bi uzun va­kit ge­çi­re­mi­yo­rum. Ben­ce ye­me­ğin lez­ze­ti ka­dar gö­rün­tü­sü ve ser­vis şek­li de önem­li. Gü­zel ye­me­ği, gü­zel giy­si­yi kı­sa­ca­sı gü­zel olan her şe­yi se­vi­yo­rum. >> Ye­mek ye­me­yi se­vi­yo­rum mu de­di­niz? Yok­sa ben mi yan­lış an­la­dım? Ger­çek­ten ye­mek ye­me­yi se­vi­yo­rum. Fa­kat bu alış­kan­lık­la­rı­mı spor­la ve pla­tes­le den­ge­li­yo­rum. Pla­te­si vak­ti ve he­ve­si olan her­ke­se tav­si­ye edi­yo­rum. Ger­çek­ten ra­hat­la­tı­cı bir spor. >> Er­dal Bey, si­zin ha­zır­la­dı­ğı­nız en çok han­gi ye­me­ği se­ver? Er­dal her za­man şu­nu söy­ler. “Be­nim için ha­zır­la­dı­ğın her ye­mek gü­zel­dir.” Bir de Er­dal hiç ye­mek seç­mez. >> 2009 kış mev­si­mi­nin mo­da renk­le­ri ne­ler­dir? Kış mo­da renk­le­ri, saks ma­vi­si, mor­ci­vert, pud­ra ren­gi gri ve si­yah. Si­yah za­ten her se­zo­nun ba­ki ren­gi­dir. TATLI BİR ANI >> Öğ­ren­ci­lik yıl­la­rın­da ve­ya iş ha­ya­tı­nız­da hiç unu­ta­ma­dı­ğı­nız bir ha­tı­ra­nız var mı? İlk okula git­ti­ğim yıl­lar­da okul nö­bet­çi­si ol­du­ğum bir Cu­ma gü­nüy­dü. Tüm öğ­ren­ci­ler ve öğ­ret­men­ler İs­tik­lâl Mar­şı­mı­zı söy­le­mek için bah­çe­ye çık­mış­tı. Ben de ko­ri­dor­da nö­bet­çi­yim. O sı­ra­da mü­dür beyin te­le­fo­nu uzun uzun ça­lı­yor... Koş­tum te­le­fo­nu aç­tım. Ahi­ze­nin di­ğer ucun­da­ki ki­şi de “Mü­dür bey ne­re­de” di­ye sor­du? Ben te­le­fo­nu aç­mış bu­lun­dum ama kork­muş­tum da! Tek­rar “Kı­zım mü­dür bey ne­re­de, ço­cu­ğum ni­ye ce­vap ver­mi­yor­sun?” de­yin­ce “Kork­ma sön­me­zi söy­le­me­ye git­ti” de­miş­tim. Homestore Emel Acar mağazalarında tek hedef var: Müşteri mutluluğu >> Ho­mes­to­re Emel Acar ma­ğa­za­la­rı­nız ne­re­ler­de var? Bu ma­ğa­za­lar­da han­gi yaş di­li­min­den in­san­lar, ken­di­le­ri­ne uy­gun kı­ya­fet­le­ri bu­la­bi­liyor? 3 ma­ğa­za­mız An­ka­ra’da, 6 ma­ğa­za­mız İs­tan­bul’da ve 2 ma­ğa­za­mız da İz­mir’de... 17 ya­şın­dan 70 ya­şı­na ka­dar olan yaş di­li­min­de­ki müş­te­ri­le­ri­miz, zevk­le­ri­ne gö­re çok ra­hat kı­ya­fet­ler bu­la­bi­le­cek. Özel­lik­le or­ta yaş müş­te­ri­le­ri­mi­zin ho­mes­to­re ma­ğa­za­la­rın­da kan­la­rı ta­ze­le­ne­cek. Ben ve eki­bim za­man mef­hu­mu yap­ma­dan ‘na­sıl da­ha kul­la­nış­lı, ra­hat, şık, mo­dern kı­ya­fet­ler ha­zır­la­ya­bi­li­riz di­ye ge­ce gün­düz ça­lı­şı­yo­ruz. Ay­rı­ca ma­ğa­za­mız­da sı­nır­sız müş­te­ri mut­lu­lu­ğu hiz­me­ti­ni de su­nu­yo­ruz. ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ ERDAL BEYE AİT  Evde çocukların eğitimi Erdal Beye ait. Emel Hanım, “Er­dal Bey, za­man za­man hem ev­de, hem de oku­la gi­de­rek so­rum­lu öğ­ret­men­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ço­cuk­la­rı­nın eği­ti­mi­ni ta­kip eder. Evde de ben ilgileniyorum” diyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT