BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK’nın kâ­bu­su HERON geli­yor

PKK’nın kâ­bu­su HERON geli­yor

Tür­ki­ye, te­rör­le mü­ca­de­le ope­ras­yon­la­rı ön­ce­sin­de dağ­lık alan­lar­da fo­toğ­raf ve gö­rün­tü çe­ke­bi­len 10 adet İn­san­sız Ha­va Ara­cı (He­ron) alı­yor> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Tür­ki­ye’nin İs­ra­il’den sa­tın al­dı­ğı 3 sis­tem 10 uçak­tan olu­şan He­ron İn­san­sız Ha­va Ara­cı’nın bir sis­tem iki uçak­tan olu­şan ilk par­ti­si 30 Ka­sım’da Tür­ki­ye’ye tes­lim edi­le­cek. An­ka­ra’dan gi­de­cek bir tek­nik he­yet gö­ze­ti­min­de İs­ra­il’de ka­bul test­le­ri­nin önü­müz­de­ki haf­ta baş­la­ya­ca­ğı ve ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­ma­sı ha­lin­de, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri’ne ait C-130 ti­pi bir nak­li­ye uça­ğı 30 Ka­sım’da İs­ra­il’e gi­de­rek 2 adet He­ron ile bun­la­rın sevk ve ida­re­si­ni sağ­la­yan 1 adet sis­te­mi tes­lim ala­cak. He­ron’lar doğ­ru­dan Bat­man’da­ki “İn­san­sız Ha­va Araç­la­rı Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı”na ge­ti­ri­lip hiz­me­te so­ku­la­cak. Ge­ri­ye ka­lan iki sis­tem 8 uçak­tan olu­şan He­ron’la­rın tes­li­ma­tı da 2009 yı­lı Ma­yıs ayı­na ka­dar 4’er uçak­lık iki pa­ket ha­lin­de ta­mam­la­na­cak. Kİ­RA­LIK HE­RON DÜŞ­MÜŞ­TÜ TSK’nın acil ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re 2007 yı­lı Ha­zi­ran ayın­da İs­ra­il’den ki­ra­la­nan in­san­sız ha­va ara­cı He­ron uça­ğı tek­nik bir arı­za so­nu­cu dü­şün­ce, sı­nır öte­si PKK fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li is­tih­ba­rat­ta sı­kın­tı ya­şan­mış­tı. İs­ra­il’in elin­de ha­zır İHA ol­ma­dı­ğı için de ye­ni­si de ki­ra­la­na­ma­mış­tı. 2005 yı­lın­da baş­la­tı­lan ve ilk tes­li­ma­tı 2008 yı­lı Ni­san ayın­da ön­gö­rü­len He­ron’la­rın tes­li­ma­tı da­ha ön­ce 3 kez er­te­len­miş­ti. Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, 29-30 Ekim gün­le­rin­de İs­ra­il’e yap­tı­ğı res­mi zi­ya­ret sı­ra­sın­da tes­lim alı­na­cak He­ron’la­rın ilk test uçu­şu­nu iz­le­miş­ti. PKK kamp­la­rı­nı BBG (Bi­ri Bi­zi Gö­zet­li­yor) evi­ne çe­vi­ren He­ron’la­rı, eği­tim­le­ri ta­mam­la­nan Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri per­so­ne­li kul­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT