BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MHP Mil­let­ve­ki­li Ak­tan ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

MHP Mil­let­ve­ki­li Ak­tan ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Gün­düz Sup­hi Ak­tan, te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. An­ka­ra’da Akay Has­ta­ne­si’nde 16 gün­dür te­da­vi gö­ren 67 ya­şın­da­ki Ak­tan, ön­ce­ki ge­ce 02.10’da ve­fat et­ti.> AN­KA­RA MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Gün­düz Sup­hi Ak­tan, te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. An­ka­ra’da Akay Has­ta­ne­si’nde 16 gün­dür te­da­vi gö­ren 67 ya­şın­da­ki Ak­tan, ön­ce­ki ge­ce 02.10’da ve­fat et­ti. 5 ay ön­ce Ame­ri­ka’da böb­rek tü­mö­rü teş­hi­si ko­nu­lan Ak­tan’ın, kalp ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di. Ak­tan’ın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­siy­le MHP’nin par­la­men­to­da­ki san­dal­ye sa­yı­sı da 69’a dü­şer­ken boş mil­let­ve­kil­li­ği sa­yı­sı 4’e yük­sel­di. Ka­ra­bük’ün Saf­ran­bo­lu il­çe­sin­de 7 Ağus­tos 1941’de do­ğan Ak­tan, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si­ni bi­tir­miş­ti. Tür­ki­ye-AB Kar­ma Par­la­men­to Ko­mis­yo­nu Üye­si de olan Ak­tan, ev­li ve 2 ço­cuk ba­ba­sıy­dı. Ak­tan’ın ölü­mü üze­ri­ne baş­ta Cum­hur­baş­ka­nı Gül ol­mak üze­re si­ya­si par­ti li­der­le­ri bi­rer baş­sağ­lı­ğı me­sa­jı ya­yım­la­dı. Ak­tan için bu­gün sa­at 10.00’da Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­da, sa­at 11.00’de de TBMM’de tö­ren dü­zen­le­ne­cek. Öğ­le na­ma­zı­nı mü­te­akip Ko­ca­te­pe Ca­mi­i’nde kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ak­tan’ın naa­şı İs­tan­bul’da def­ne­di­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT