BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­va­cı uz­man er­baş alı­na­cak

Ha­va­cı uz­man er­baş alı­na­cak

Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı, pi­ya­de, is­tih­kam ve ulaş­tır­ma sı­nıf­la­rın­da uz­man er­baş ala­cak.> AN­KA­RA Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı, pi­ya­de, is­tih­kam ve ulaş­tır­ma sı­nıf­la­rın­da uz­man er­baş ala­cak. Baş­vu­ru­lar, 15 Ara­lık 2008 ta­ri­hi­ne ka­dar in­ter­net üze­rin­den ya­pı­la­bi­le­cek. Aday­la­rın, bu ta­rih iti­ba­riy­le 26 ya­şın­dan gün al­ma­mış ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Baş­vu­ru­su ka­bul edi­len aday­lar, mes­le­ki bil­gi ve ge­nel kül­tür ya­zı­lı im­ti­ha­nı­na çağ­rı­la­cak. Ya­zı­lı im­ti­han­lar, 10-11 Ocak 2009 ta­rih­le­rin­den bi­rin­de İz­mir Ga­zi­emir’de­ki Ha­va Tek­nik Okul­lar Ko­mu­tan­lı­ğı’nda ya­pı­la­cak. Ka­rar mü­la­ka­tı ise 9-20 Şu­bat 2009 ara­sın­da ger­çek­le­şe­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT