BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­rör ör­gü­tün­de rant ça­tış­ma­sı

Te­rör ör­gü­tün­de rant ça­tış­ma­sı

İs­viç­re’de mey­da­na ge­len te­rör olay­la­rı­nın ar­ka­sın­da PKK’nın ol­du­ğu­nun gü­ven­lik bi­rim­le­rin­ce açık­lan­ma­sın­dan son­ra ör­gü­tün söz­de İs­viç­re so­rum­lu­su “Hü­se­yin Ga­zi” kod ad­lı (41) şahıs PKK’ya ait mil­yon­lar­ca do­lar­la kaç­tı.> AN­KA­RA İs­viç­re’de mey­da­na ge­len te­rör olay­la­rı­nın ar­ka­sın­da PKK’nın ol­du­ğu­nun gü­ven­lik bi­rim­le­rin­ce açık­lan­ma­sın­dan son­ra ör­gü­tün söz­de İs­viç­re so­rum­lu­su “Hü­se­yin Ga­zi” kod ad­lı (41) şahıs PKK’ya ait mil­yon­lar­ca do­lar­la kaç­tı. Bu­nun üze­ri­ne te­rör ör­gü­tü­nün söz­de Av­ru­pa so­rum­lu­su Sab­ri Ok, “Hü­se­yin Ga­zi” kod ad­lı te­rö­ris­tin ya­ka­la­na­rak öl­dü­rül­me­si ta­li­ma­tı­nı ver­di. Ge­liş­me­ler son­ra­sın­da iki­ye bö­lü­nen grup­lar ara­sın­da çı­kan ça­tış­ma­lar­da çok sa­yı­da ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.
Kapat
KAPAT