BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK’ya kar­şı 3’lü kıskaç

PKK’ya kar­şı 3’lü kıskaç

Te­rör ör­gü­tü ile mü­ca­de­le için Tür­ki­ye, Irak ve ABD ara­sın­da ku­ru­lan üç­lü ko­mis­yon Bağ­dat’ta top­lan­dı.> Sa­dık Kah­ra­man BAĞ­DAT İHA ­Bağ­dat’ta bu­lu­nan İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir A­ta­lay, I­rak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki i­le baş­ba­kan­lık ko­nu­tun­da görüştü, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, Irak’ın baş­ken­ti Bağ­dat’ta te­rör ör­gü­tü PKK ile mü­ca­de­le çer­çe­ve­sin­de Tür­ki­ye, Irak ve ABD ara­sın­da ku­ru­lan üç­lü ko­mis­yo­nun ilk top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Ata­lay ve be­ra­be­rin­de­ki he­ye­tin Ye­şil Böl­ge­de Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki ile ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak ya­pı­lan gö­rüş­me­nin ar­dın­dan üç­lü top­lan­tı­ya ge­çil­di. Te­rör ör­gü­tü PKK’nın ha­re­ket ka­bi­li­ye­ti ile kamp­la­rı ve ey­lem plan­la­rının ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı zir­ve­de, ör­gü­tün Irak’ın ku­ze­yin­de­ki kamp­la­rı­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, ör­gü­tün ma­li kay­nak­la­rı­nın ku­ru­tul­ma­sı ve lo­jis­tik des­te­ği­nin ke­sil­me­si yö­nün­de ka­rar alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT