BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ek­ren: Tür­ki­ye, kü­re­sel ak­tör ol­ma­ya a­day

Ek­ren: Tür­ki­ye, kü­re­sel ak­tör ol­ma­ya a­day

Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin dün­ya­nın 17’n­ci, Av­ru­pa’nın ise 6’ncı bü­yük eko­no­mi­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı Ek­ren, “Böy­le bir eko­no­mi böl­ge­sel ak­tör ol­mak­tan çok kü­re­sel ak­tör ol­ma­ya aday” de­diTür­ki­ye eko­no­mi­si­nin dün­ya­nın 17’n­ci, Av­ru­pa’nın ise 6’ncı bü­yük eko­no­mi­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı Ek­ren, “Böy­le bir eko­no­mi böl­ge­sel ak­tör ol­mak­tan çok kü­re­sel ak­tör ol­ma­ya aday” de­di ür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı fi­nan­sal ve ti­ca­ret ba­kı­mın­dan kü­re­sel sis­tem­le en­teg­re ol­muş bir eko­no­mi­ye sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, “Tür­ki­ye, böl­ge­sel ak­tör ol­mak­tan çok şu an­da kü­re­sel ak­tör ol­ma­ya aday” de­di. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) 5’in­ci Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Şu­ra­sı, Ba­kan Ek­ren baş­kan­lı­ğın­da top­lan­dı. Top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Ba­kan Ek­ren, “Tür­ki­ye eko­no­mi­si 2007 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 650 mil­yar do­lar­lık bü­yük­lük­te­ki bir eko­no­mi. Dün­ya­nın 17’nci­si ve Av­ru­pa’nın da 6’ncı­sı. Do­la­yı­sıy­la böy­le bir eko­no­mi böl­ge­sel ak­tör ol­mak­tan çok şu an­da kü­re­sel ak­tör ol­ma­ya aday ve o çer­çe­ve­de de ulus­la­ra­ra­sı fi­nan­sal ve ti­ca­ret ba­kı­mın­dan kü­re­sel sis­tem­le en­teg­re ol­muş bir eko­no­mi­dir. Böy­le ba­kıl­dı­ğın­da kü­re­sel fi­nan­sal kriz­den et­ki­len­me­me ih­ti­ma­li söz ko­nu­su de­ğil­dir. Et­ki­len­me­mek­ten da­ha çok ‘ha­sar mi­ni­mi­zas­yo­nu’ de­di­ği­miz ye­ni bir kav­ram­la olay­la­ra yak­la­şı­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye’nin kriz­den hem fi­nans sek­tö­rü ba­kı­mın­dan hem de re­el sek­tör ba­kı­mın­dan et­ki­len­me yön ve şek­lin­de ha­sar mi­ni­mi­zas­yo­nu­nu sağ­la­mak ol­ma­lı­dır” de­di. Ek­ren, ya­tı­rım­lar ko­nu­sun­da tek­rar iv­me ka­zan­mak ge­rek­ti­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di. ­MÜ­DA­HA­LE HER ZA­MAN YA­PI­LA­Bİ­LİR E­ko­no­mi yö­ne­ti­mi­nin, pi­ya­sa­lar­da­ki a­şı­rı dal­ga­lan­ma­lar ü­ze­rin­de du­ra­ca­ğı­nı a­çık­la­yan Ba­kan Na­zım Ek­ren, “Pi­ya­sa­lar­da a­şırı dal­ga­lan­ma ve oy­nak­lık kar­şı­sın­da ge­rek­li sis­te­ma­tik mü­da­ha­le­ler her za­man ya­pı­la­cak­tır” de­di. BA­KAN­LAR VE SEK­TÖR TEM­SİL­Cİ­LE­Rİ BU­LUŞ­TU Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) 5’in­ci Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Şu­ra­sı, TOBB Eko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si kon­fe­rans sa­lo­nun­da baş­la­dı. Tüm sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin ha­zır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­ya Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, Dev­let Ba­kan­la­rı Meh­met Şim­şek ve Kür­şad Tüz­men, Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Bakanı Meh­met Meh­di Eker ile Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu ka­tıl­dı. KO­Bİ’le­re 1.5 mil­yar YTL Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ile Halk­bank ara­sın­da­ki KO­Bİ ve ti­ca­ri fir­ma­la­ra yö­ne­lik pro­to­kol im­za­lan­dı. İm­za tö­re­nin­de ko­nu­şan TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, TOBB’un ken­di kay­nak­la­rın­dan 100 mil­yon YTL’yi mev­du­at ola­rak Halk­bank’a ak­ta­ra­ca­ğı­nı ve bu tu­ta­rın da KO­Bİ’le­re kre­di ola­rak kul­lan­dı­rı­la­ca­ğını açık­la­dı. Kre­di­nin yıl­lık fa­izi­nin yüz­de 15.90 ola­ca­ğı­nı ve bu­nun pi­ya­sa­da­ki en dü­şük kre­di ma­li­ye­ti­ni ifa­de et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, “Halk Ban­ka­sı’nın da bu kay­na­ğa ken­di için­de des­tek ver­me­si sa­ye­sin­de 800 mil­yon YTL’si nak­di ve gay­ri nak­di kre­di, 400 mil­yon do­la­rı da ih­ra­cat kre­di­si ol­mak üze­re top­lam 1.5 mil­yar YTL ci­va­rın­da ye­ni kre­di im­ka­nı KO­Bİ’le­ri­mi­zin kul­la­nı­mı­na su­nul­muş ola­cak­tır” de­di. Halk­bank Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Şa­hap Kav­cı­oğ­lu, ge­ri dö­nüş­ler­le bir­lik­te bu tu­ta­rın 2 mil­yar YTL’ye ula­şa­ca­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT