BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Car­re­fo­urSa 7 bin ki­şi­ a­la­cak krizde çift haneli büyüyecek

Car­re­fo­urSa 7 bin ki­şi­ a­la­cak krizde çift haneli büyüyecek

Tür­ki­ye’de 15 yıl­da 2 mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Car­re­fo­ur­Sa Ge­nel Mü­dü­rü Vi­ca­ire, “Üç yıl içe­ri­sin­de hem ka­li­fi­ye hem va­sıf­sız 7 bin kişilik istihdam gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dediTür­ki­ye’de 15 yıl­da 2 mil­yar do­lar­lık ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Car­re­fo­ur­Sa Ge­nel Mü­dü­rü Vi­ca­ire, “Üç yıl içe­ri­sin­de hem ka­li­fi­ye hem va­sıf­sız 7 bin kişilik istihdam gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi > Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL Car­re­fo­ur­Sa Ge­nel Mü­dü­rü Gu­il­la­ume Vi­ca­ire, Tür­ki­ye’ye gü­ven­dik­le­ri­ni, ag­re­sif ya­tı­rım plan­la­rı­na de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek 3 yıl için­de 7 bin ki­şi­yi işe ala­cak­la­rı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’de­ki id­di­alı bü­yü­me­le­ri­ni hem or­ga­nik şe­kil­de hem de sü­per­mar­ket zin­cir­le­ri­nin sa­tın alı­mıy­la de­vam et­ti­re­cek­le­ri­ni bil­di­ren Vi­ca­ire, Tür­ki­ye’de 15 yıl­da top­lam 2 mil­yar do­lar­lık bir ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti. TÜ­KE­Tİ­Cİ­Yİ KO­RU­YA­CA­ĞIZ “Tür­ki­ye’de id­di­alı bir şe­kil­de bü­yü­me­ye de­vam ede­ce­ğiz” di­yen Vi­ca­ire şöy­le ko­nuş­tu: “2008’de 100 mil­yon YTL’den faz­la ya­tı­rım­la, 3’ü hi­per­mar­ket, 35’i sü­per­mar­ket ol­mak üze­re 38 ma­ğa­za aç­tık. Önü­müz­de­ki 3 yıl için­de hem ka­li­fi­ye hem va­sıf­sız iş ­gü­cü­ne fır­sat oluş­tu­ra­cak şe­kil­de 7 bin ki­şi­lik is­tih­dam ger­çek­leş­tir­me­yi plan­lı­yo­ruz.” Vi­ca­ire, için­de bu­lun­du­ğu­muz or­ta­ma kar­şı Türk tü­ke­ti­ci­si­ni ko­ru­mak için bir ta­kım ça­lış­ma­lar için­de ola­cak­la­rı­nı söy­le­di. Car­re­fo­ur­Sa’nın bü­yü­me­si­ni enf­las­yo­na kar­şı sa­va­şa­rak ve in­di­rim­ler yo­luy­la sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Vi­ca­ire, “Ai­le büt­çe­si­ni ko­ru­ma kal­ka­nı ad­lı kam­pan­yay­la tü­ke­ti­ci­le­re 3 aşa­ma­lı bir ta­ah­hüt­te bu­lu­nu­yo­ruz. Te­mel gı­da ürün­le­rin­de her gün en ucuz ürün ga­ran­ti­si ve­ri­yo­ruz. Car­re­fo­ur mar­ka­lı ürün­le­rin fi­yat­la­rı­nı en az 3 ay için don­dur­duk. Tü­keti­ci­yi mar­ka­lı ürün fi­yat­la­rın­da ko­ru­mak için fi­yat ta­kip sis­tem­le­ri­mi­zi güç­len­dir­dik ve bu kap­sam­da da da­ha ucu­zu­nu bu­la­na 10 kat faz­la­sı­nı ge­ri öde­me­yi ta­ah­hüt et­tik” de­di. Guillaume Vi­ca­ire, ci­ro he­def­le­rin­de her­han­gi bir re­viz­yo­na git­me­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, önü­müz­de­ki se­ne de iki ha­ne­li bü­yü­me­le­ri­ni sür­dü­re­cek­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Vi­ca­ire, pa­ha­lı ürün­den ucuz ürü­ne doğ­ru bir ka­yış göz­lem­le­dik­le­ri­ni ak­ta­ra­rak Car­re­fo­ur mar­ka­lı ürün­le­rin sa­tı­şı­nın yüz­de 2’lik bir ar­tış gös­ter­di­ği­ni di­le ge­tir­di. KÖ­TÜM­SER­Lİ­ĞE ŞA­ŞI­RI­YO­RUM Ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re Türk tü­ke­ti­ci­si­nin, dün­ya­da­ki en kö­tüm­ser 4. tü­ke­ti­ci gru­bunda yer aldığını ve yüz­de 65’inin, glo­bal kri­zin olum­suz et­ki ya­pa­ca­ğı gö­rü­şün­de ol­du­ğu­nu be­lir­ten Vi­ca­ire, “Bu kö­tüm­ser­lik be­ni şa­şır­tı­yor. Bu­ra­da gö­re­ve baş­la­dı­ğım­da, di­na­mik, genç ve ça­lış­kan bir ül­ke­ye gel­di­ği­min far­kı­na var­dım. Bu da­ha zi­ya­de bir al­gı­la­ma me­se­le­si. Türk tü­ke­ti­ci­si 2007’ye ka­dar bir bü­yü­me or­ta­mın­da ya­şa­dı. İçin­de bu­lun­duk­la­rı du­rum tü­ke­ti­ci­le­rin mo­ra­li­ni boz­du ve kö­tü ha­le­ti ru­hi­ye­ye yö­nelt­ti” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT