BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­riz­den 5 ay­da çı­ka­rız

K­riz­den 5 ay­da çı­ka­rız

Önce­ki ak­şam Tür­kon­fed‘in OD­TÜ Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Erol Tay­maz ve 5 ar­ka­da­şı­na ha­zır­lat­tı­ğı “KO­Bİ’ler­de Dö­nü­şüm” araş­tır­ma­sı­nı ko­nuş­mak ve bu araş­tır­ma so­nu­cu se­çi­len 24 gi­ri­şim­ci­yi ta­nı­mak için top­lan­mış­tık.Önce­ki ak­şam Tür­kon­fed‘in OD­TÜ Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Erol Tay­maz ve 5 ar­ka­da­şı­na ha­zır­lat­tı­ğı “KO­Bİ’ler­de Dö­nü­şüm” araş­tır­ma­sı­nı ko­nuş­mak ve bu araş­tır­ma so­nu­cu se­çi­len 24 gi­ri­şim­ci­yi ta­nı­mak için top­lan­mış­tık. Ko­nuş­tuk da. He­men be­lir­te­yim ki,Tür­kon­fed fay­da­lı bir araş­tır­ma yap­tır­mış. Bir­çok gi­ri­şim­ci­ye yol gös­te­re­cek ni­te­lik­te. Ay­rı­ca, “Kü­çük Fir­ma­la­rın Bü­yük Ba­şa­rı­la­rı” baş­lı­ğı al­tın­da top­la­nan bu ça­lış­ma ile bir­lik­te müt­hiş öy­kü­ler de çık­mış or­ta­ya. Bu araş­tır­ma­yı ve ba­şa­rı öy­kü­le­ri­ni bir bir an­la­ta­ca­ğım si­ze ile­ri­ki gün­ler­de. Ga­ze­te­ci ile iş ada­mı bir ara­ya ge­lin­ce ne olur? Ko­nu nor­mal sey­rin­den çı­kıp gün­dem­de­ki mev­zu­a ka­yar. Yi­ne öy­le ol­du ve dik­kat­ler kri­ze odak­lan­dı: Tür­ki­ye kri­zin ne­re­sin­de? Kur­tu­luş im­kâ­nı var mı?.. Türk Gi­ri­şim ve İş Dün­ya­sı Kon­fe­de­ras­yo­nu (Tür­kon­fed) Baş­ka­nı Ce­lal Bey­sel, hü­kü­me­tin kri­zin et­ki­si­ni as­ga­ri­ye in­dir­mek için or­tak ak­lı ha­re­ke­te ge­çir­di­ği­nin al­tı­nı çiz­di ve ba­zı ted­bir­ler alı­nır­sa Tür­ki­ye‘nin 2009‘un Ni­san ayın­da yo­lu­na kriz­den çık­mış ola­rak de­vam ede­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Eli ta­şın al­tın­da olan bir sa­na­yi­ci ve ay­nı za­man­da 10 bin üye­si bu­lu­nan bir si­vil top­lum ör­gü­tü­nün baş­ka­nı­nın söz­le­ri bun­lar; do­la­yı­sıy­la, çok önem­li: Hü­kü­met işi cid­di­ye alı­yor ve iş dün­ya­sı ümit­li. Kriz bu. Cid­di­ye al­mak la­zım. Cid­di­ye al­mak da or­tak akıl­la olur el­bet­te ki. Ce­lal Bey­sel, iyim­ser ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zip he­men ar­dın­dan da “ted­bir­li iyim­se­rim” de­di. Önem­li bir nok­ta­ya işa­ret edi­yor­du böy­le söy­le­ye­rek Bey­sel. “Biz bu kri­zin fır­sa­ta çe­vi­ri­riz ama or­tak ak­lı ha­re­ke­te ge­çi­rir ve bir bü­tün ha­lin­de ha­re­ket eder­sek.” Bi­ri ora­ya bi­ri bu­ra­ya çe­ker­se ol­maz ta­bi­i. Ce­lal Bey­sel‘in iyim­ser­li­ği­ni art­tı­ran en önem­li fak­tör­ler­den bi­ri, hü­kü­me­tin IMF ile an­laş­ma yo­lu­na git­me­si hiç şüp­he­siz. KO­Bİ kre­di­le­ri de öy­le. De... bu yet­mez. Ban­ka­la­rın güç­len­di­ril­me­si de ge­re­ki­yor. Fi­nans çok önem­li çün­kü. Tür­ki­ye, kriz­den çık­mak is­ti­yor­sa, fi­nans bul­ma­sı la­zım. Borç kay­nak­la­ra ulaş­mak es­ki­si gi­bi ko­lay de­ğil ar­tık. IMF ile an­laş­ma her ne ka­dar dış kay­nak­la­ra ulaş­ma­yı ko­lay­laş­tı­ra­cak­sa da, baş­ka kay­nak­la­rın da dev­re­ye so­kul­ma­sı ge­re­ki­yor. Re­el sek­tör var bir de. İh­ra­cat Tür­ki­ye’nin ol­maz­sa ol­ma­zı. Bu­nun için de Exim­bank kre­di­le­ri­ni art­tı­rıp ih­ra­cat­çı­nın des­tek­len­me­si şart. Ay­rı­ca, ver­gi ve SSK prim ala­cak­la­rı­nın sek­tör ve iş­let­me ya­pı­la­rı­na gö­re 3-5 ay er­te­len­me­si mut­la­ka olum­lu so­nuç ve­re­cek­tir. Ha­sı­lı, kriz­den faz­la ya­ra al­ma­dan çık­mak müm­kün, ye­ter ki; or­tak akıl bu­lun­sun ve çat­lak­lar el bir­li­ğiy­le ka­pa­tıl­sın.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT