BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­ler: İ­ran’dan do­ğal gaz al­ma­mız ABD’yi ger­mez

Gü­ler: İ­ran’dan do­ğal gaz al­ma­mız ABD’yi ger­mez

“Hem AB hem de Tür­ki­ye’nin İran do­ğal ga­zı­na ih­ti­ya­cı var. Ço­ğu Av­ru­pa ül­ke­si de İran’la an­laş­ma ya­pı­yor. Müt­te­fi­ki­miz ABD de bu­nun far­kın­da ve bi­zi an­la­yış­la kar­şı­la­ma­la­rı ge­re­kir.”“Hem AB hem de Tür­ki­ye’nin İran do­ğal ga­zı­na ih­ti­ya­cı var. Ço­ğu Av­ru­pa ül­ke­si de İran’la an­laş­ma ya­pı­yor. Müt­te­fi­ki­miz ABD de bu­nun far­kın­da ve bi­zi an­la­yış­la kar­şı­la­ma­la­rı ge­re­kir.” > Nu­ri ELİ­BOL - BA­LI­KE­SİR Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, İran do­ğal ga­zı­na hem Tür­ki­ye hem de AB’nin ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Müt­te­fi­ki­miz ih­ti­ya­cı­mı­zın far­kın­da. Oba­ma ile baş­la­ya­cak ye­ni dö­nem­de ener­ji po­li­ti­ka­la­rın­da olum­lu ge­liş­me­ler bek­li­yo­ruz” de­di. Özel bir uçak­la Ba­lı­ke­sir mil­let­ve­kil­le­ri ve ga­ze­te­mi­zin An­ka­ra Med­ya Grup Baş­ka­nı Nu­ri Eli­bol’un da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu bir he­yet­le Ban­dır­ma’ya gi­den Ba­kan Gü­ler, Eti Ma­den İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün bor iş­let­me te­sis­le­ri­nin açı­lı­şı­nı yap­tı. Uçak­ta tem­sil­ci­mi­zin de bu­lun­du­ğu ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma ya­pan Gü­ler, Tür­ki­ye-İran do­ğal gaz an­laş­ma­sı ko­nu­sun­da ABD’nin çe­kin­ce­le­ri ha­tır­la­tı­lın­ca, “Bu alan­da müt­te­fi­ki­miz ABD’den, Oba­ma ile bir­lik­te olum­lu ge­liş­me­ler bek­li­yo­ruz “ de­di. 2001’DEN İYİ DU­RUM­DA­YIZ Glo­bal ma­li kriz ve Tür­ki­ye’ye et­ki­le­ri­ni de­ğer­len­di­ren Gü­ler, “Yurt dı­şı ya­nı­yor. Ta­bii ki bu bi­zi de et­ki­li­yor. İh­ra­ca­tı­mı­zı özel­lik­le et­ki­li­yor. An­cak ban­ka­lar­da his­se­dil­mi­yor. Bu­na kriz di­ye­bil­mek için 2001’i re­fe­rans alı­yo­ruz, 2001 ile kı­yas­la­dı­ğı­mız­da bu­gün da­ha iyi du­rum­da­yız” di­ye ko­nuş­tu. 2001 kri­zin­den bu ya­na ilk de­fa elek­trik ta­le­bin­de dü­şü­şün ol­du­ğu­nun ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Ba­kan Gü­ler, “De­mir-çe­lik sek­tö­rün­de var­di­ya azal­tıl­ma­sı var. Bu se­bep­le elek­trik tü­ke­ti­mi azal­dı. An­cak ta­lep­te­ki dü­şüş­te ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin de et­ki­si var. Ör­ne­ğin ya­zın An­tal­ya’da tu­rizm se­zo­nu­nun en yo­ğun ol­du­ğu Tem­muz ayın­da 2007’de tü­ke­tim ar­tış hı­zı yüz­de 11.4 iken, ve­rim­li­lik sa­ye­sin­de yüz­de 5.6’ya ge­ri­le­di” şek­lin­de ko­nuş­tu. YA­TI­RIM­LAR YA­VAŞ­LA­MA­YA­CAK Gü­ler kri­ze rağ­men ener­ji ya­tı­rım­la­rı­nın bu dö­nem­de hız kes­me­ye­ce­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Ener­ji ya­tı­rım­la­rıy­la kri­zi fır­sa­ta çe­vi­re­bi­li­riz. Ba­kı­nız Sa­ban­cı Gru­bu da­ha ye­ni 1.2 mil­yar do­lar­lık ener­ji ya­tı­rı­mı­nın te­me­li­ni at­tı. Tür­ki­ye’nin ener­ji alt ya­pı­sı­nı ye­ni­li­yo­ruz. Bu ye­ni­le­me ye­ni ya­tı­rım­lar için iyi bir alt ya­pı oluş­tu­ra­cak.Ye­ni ya­tı­rım­lar ta­mam­la­nır ta­mam­lan­maz, fi­şi pri­ze sok­mak gi­bi bir şey ola­cak, her şey yer­li ye­ri­ne otu­ra­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu. PO­PÜ­LİST PO­Lİ­Tİ­KA İZ­LE­Mİ­YO­RUZ Do­ğal ga­za son ya­pı­lan zam ve se­çim ön­ce­si do­ğal gaz­da in­di­rim ya­pı­la­ca­ğı id­di­ala­rı­ üze­ri­ne Gü­ler, “Zam­mı eko­no­mik ge­rek­çe­ler­le yap­tık. Tem­muz­da­ki pet­rol fi­ya­tı­nın do­ğal­ga­za et­ki­si­ni an­cak bu­gün yan­sı­ta­bi­li­yo­ruz. Hem dö­vi­zin yük­sel­me­si hem de pet­rol fi­yat­la­rı­nın yük­sel­me­si bu zam­mı el­zem ha­le ge­tir­di. Eğer si­ya­si kur­naz­lık yap­say­dık, ma­hal­li se­çim­ler ön­ce­sin­de böy­le bir zam yap­maz­dık. ‘Se­çim ön­ce­sin­de zam ya­pa­cak ka­dar ena­yi de­ği­lim’ bi­çi­min­de Türk si­ya­se­tin­de ka­bul gör­müş de­yim­ler var. Oy­sa biz se­çim ön­ce­sin­de zam yap­mış hü­kü­met du­ru­mun­da­yız” de­di. Ye­rel se­çim­ler ön­ce­sin­de ya­pı­lan zam­la­rın hü­kü­me­tin po­pü­list po­li­ti­ka iz­le­me­di­ği­nin bir gös­ter­ge­si ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gü­ler, “BO­TAŞ geç­miş dö­nem­ler­de do­ğal ga­zı va­tan­da­şa yüz­de 28 kâr­la sa­tı­yor­du. İk­ti­da­ra gel­di­ği­miz­de bu kâr mar­jı­nı ön­ce yüz­de 8’e dü­şür­dük. Şu an­da da BO­TAŞ sı­fır kâr­la va­tan­da­şa do­ğal gaz sa­tı­yor” di­ye ko­nuş­tu. DO­ĞAL GAZ AV­RU­PA’DAN UCUZ Ba­kan Gü­ler, bü­tün Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin elek­tri­ğe ve do­ğal ga­za zam yap­tı­ğı­na işa­ret ede­rek, şöy­le ko­nuş­tu: “Elek­trik ve do­ğal gaz fi­yat­la­rın­da Av­ru­pa’ya gö­re da­ha iyi du­rum­da­yız. Lüt­fen in­ce­le­yin. Bil­me­den ve in­ce­le­me­den en yet­ki­li ağız­lar çı­kıp açık­la­ma ya­pı­yor­lar; ‘Tür­ki­ye’de dün­ya­nın en pa­ha­lı elek­tri­ği ve do­ğal ga­zı sa­tı­lı­yor’ di­ye. İn­saf edin ve in­ce­le­yin. Tür­ki­ye’de şu an­da son zam­lar­ da da­hil ol­mak üze­re do­ğal gaz ve elek­trik fi­yat­la­rı AB ül­ke­le­ri­nin ço­ğun­dan da­ha ucuz. OECD ve AB fi­yat­la­rı­na gö­re hem sa­na­yi hem ko­nut ener­ji fi­yat­la­rın­da ço­ğu Av­ru­pa ül­ke­sin­den da­ha ucuz du­rum­da­yız. Ve­ri­le­re da­yan­ma­yan bir bil­gi kir­li­li­ği var. Bu dü­rüst­lü­ğe ay­kı­rı.” Dü­şen pet­rol fi­yat­la­rı­nın ne­den va­tan­da­şa yan­sı­tıl­ma­dı­ğı eleş­ti­ri­le­ri­ne de açık­lık ge­ti­ren Gü­ler, “Pom­pa fi­yat­la­rı o se­vi­ye­de düş­me­di. İl­gi­li ku­rum­la­rı ikaz et­tik. Bu ko­nu­yu ta­kip eden ba­ğım­sız ku­rum­la­rı­mız var. Ser­best­lik, ba­şı boş­luk de­ğil­dir. Pom­pa fi­yat­la­rı­nı bi­raz da­ha dü­şü­re­bi­lir­ler­di. Ya­tı­rım yap­tık. Ser­vis hiz­met­le­ri­ni iyi­leş­tir­dik di­yor­lar” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. İRAN’A İH­Tİ­YA­CI­MIZ VAR Ba­kan Gü­ler İran’la ya­pı­lan an­laş­ma ko­nu­sun­da ABD’nin çe­kin­ce­le­ri­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne, “İran do­ğal ga­zı­na hem AB hem de Tür­ki­ye’nin ih­ti­ya­cı var. Yap­mak is­te­di­ği­miz şey kay­nak çe­şit­li­li­ği­ni ve arz gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak. Ço­ğu AB ül­ke­si İran’la do­ğal gaz an­laş­ma­la­rı ya­pı­yor. Müt­te­fi­ki­miz ABD bu ih­ti­ya­cı­mı­zın far­kın­da ve bi­zi an­la­yış­la kar­şı­la­ma­la­rı ge­re­kir” de­di. “AB’nin do­ğal gaz ih­ti­ya­cı ol­ma­sa İran AB için do­ğal gaz bo­ru hat­tı dö­şer mi?” di­ye so­ran Ba­kan Gü­ler, 35 mil­yar met­re­küp Türk­men ga­zı­nı AB’ye Tür­ki­ye üze­rin­den ilet­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. “İran’la do­ğal­gaz an­laş­ma­sın­da ge­çen se­ne­ki gi­bi prob­lem­ler ya­şa­ya­cak mı­yız?” so­ru­su­na da Gü­ler, “İran­lı yet­ki­ler­le bu ko­nu­yu eni­ne bo­yu­na gö­rüş­tük. Bu se­ne as­la prob­lem ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­lü­yor­lar. Hat­ta prob­lem ol­ma­ma­sı için ay­rı bir hat dö­şü­yor­lar” ce­va­bı­nı ver­di. NA­BUC­CO HA­YA­TA GE­ÇE­CEK Gü­ler, Tür­ki­ye ve AB’nin İran do­ğal ga­zı­na ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Baş­kan Oba­ma dö­ne­min­de ener­ji po­li­ti­ka­la­rın­da olum­lu ge­liş­me­ler bek­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Ener­ji arz gü­ven­li­ği­nin hem Tür­ki­ye hem de AB açı­sın­dan çok önem­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Gü­ler, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Na­buc­co pro­je­si ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek. Hü­kü­met­ler ara­sın­da mu­ta­ba­kat sağ­lan­dı. Na­buc­co’dan ta­lep edi­len gaz­la, bu­lu­nan kay­nak ara­sın­da açık var. Bu açık Türk­men ga­zıy­la, İran ga­zıy­la, Irak ga­zıy­la ta­mam­la­na­cak. Her­kes ye­ter­li gaz arı­yor. Prob­lem ye­ter­li gaz ol­ma­yı­şın­da. Tür­ki­ye ola­rak ener­ji arz gü­ven­li­ğin­de et­kin ol­mak is­ti­yo­ruz.” Ba­kan Gü­ler, Tür­ki­ye’nin ener­ji mi­ma­ri­si­ni kur­duk­la­rı­nı ve ener­ji-gı­da-çev­re üç­lü­sü­nü ba­rın­dı­ran bir po­li­ti­ka ge­liş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’nin ener­ji po­li­ti­ka­sı­nı üç sac aya­ğı üze­ri­ne otur­tu­yo­ruz. Ener­ji hu­ku­ku, ener­ji dip­lo­ma­si­si ve ener­ji eko­no­mi­si. Bu üç­lü­nün alt ya­pı­la­rı­nı oluş­tu­ru­yo­ruz” de­di. Tür­ki­ye en ucuz ener­ji­yi kul­la­nan ül­ke­ler­den Tür­ki­ye, 2002 yı­lın­dan iti­ba­ren ener­ji ya­tı­rım­la­rı ve alı­nan ted­bir­ler sa­ye­sin­de en ucuz ener­ji kul­la­nan ül­ke­ler ara­sı­na gir­di. Ekim ayın­da elek­tri­ğe ya­pı­lan zam­ma rağ­men Tür­ki­ye’nin AB ve OECD ül­ke­le­ri içe­ri­sin­de en ucuz elek­trik kul­la­nan ül­ke du­ru­mun­da ol­du­ğu­nu ifa­de eden ener­ji uz­man­la­rı, “Mes­ken ta­ri­fe­sin­de Av­ru­pa’nın en ucuz elek­trik kul­la­nan ül­ke­le­rin­den bi­ri olan Tür­ki­ye, sa­na­yi elek­tri­ğin­de de or­ta sı­ra­lar­da yer al­dı. Tür­ki­ye, her iki grup­ta da AB or­ta­la­ma­sı­nın al­tın­da kal­dı” gö­rü­şü­nü di­le ge­tir­di. ‘Bor za­rar­lı de­ğil’ Bor ma­de­ni­nin ze­hir­li tok­sin içer­di­ği id­di­ala­rı­na kar­şı­lık ve­ren Ba­kan Hil­mi Gü­ler, “Bu­nu yay­ma­ya ça­lı­şan­lar bi­lim­sel ve tek­nik ar­gü­man­lar­la ha­re­ket et­mi­yor. Bo­run ze­hir­li tok­sin­ler ta­şı­ma­dı­ğı­nı ulus­lar ara­sı plat­form­lar­da en kı­sa za­man­da is­pat­la­ya­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. Gü­ler, Tür­ki­ye’nin bor zen­gin­li­ği­ni eko­no­mi­nin hiz­me­ti­ne sun­ma ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­la­rın sa­kin bir şe­kil­de sür­dü­rül­dü­ğü­nü kay­de­de­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Bu ye­ni ça­lış­ma­la­rın ba­şın­da Türk ti­pi çi­men­to ge­li­yor. Üre­ti­min­de yüz­de 15 ka­dar ener­ji ta­sar­ru­fu mey­da­na ge­li­yor. Dep­re­me kar­şı da­ya­nık­lı­lı­ğı da var. Bo­ru, de­ter­jan sek­tö­rün­de de kul­la­na­ca­ğız. AB, bo­run ze­hir­li ol­du­ğu­nu yay­ma­ya ça­lı­şı­yor. Hu­ku­ki plat­form­da bi­lim­sel ve tek­nik ve­ri­ler­le mü­ca­de­le edip, bu ma­de­ni eko­no­mi­ye ka­zan­dı­ra­ca­ğız.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT