BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ze­ki Se­zer: Sol gö­rüş i­nanç­lar­la öl­çü­le­mez

Ze­ki Se­zer: Sol gö­rüş i­nanç­lar­la öl­çü­le­mez

Ba­zı si­ya­set­çi­le­rin i­nan­cın sol­la a­la­ka­lı ol­ma­dı­ğı şek­lin­de bir du­ruş ser­gi­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Se­zer, “Bu da top­lu­mu sol­dan u­zak­laş­tır­dı” de­diBa­zı si­ya­set­çi­le­rin i­nan­cın sol­la a­la­ka­lı ol­ma­dı­ğı şek­lin­de bir du­ruş ser­gi­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Se­zer, “Bu da top­lu­mu sol­dan u­zak­laş­tır­dı” de­di > Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA De­mok­ra­tik Sol Par­ti (DSP) Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer, so­lun emek­ten, dar ge­lir­li­den, sos­yal ada­let­ten, üre­tim­den, çift­çi­den, emek­li­den, es­naf­tan ya­na ol­mak de­mek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Yok­sa sol, in­san­la­rın inanç­la­rıy­la öl­çü­le­bi­le­cek bir şey de­ğil­dir” di­ye ko­nuş­tu. İh­las Med­ya An­ka­ra Grup Baş­ka­nı Nu­ri Eli­bol ve TGRT Ha­ber Te­le­viz­yo­nu An­ka­ra Tem­sil­ci­si Mu­rat Oda­baş’ın bir­lik­te ha­zır­la­yıp sun­du­ğu ve TGRT Ha­ber Te­le­viz­yo­nu’nda ya­yın­la­nan “An­ka­ra’nın Gün­de­mi” prog­ra­mı­nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer ol­du. Gün­dem­le il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Se­zer, sol adı­na si­ya­set ya­pan­la­rın inan­cın sol­la ala­ka­lı ol­ma­dı­ğı şek­lin­de bir du­ruş ser­gi­le­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, “Bu da top­lu­mu sol­dan uzak­laş­tır­dı” de­di. CHP’DE OTUR­MA­MIŞ­LIK VAR Se­zer, CHP’ye çar­şaf­lı üye ko­nu­su­nu da şöy­le de­ğer­len­dir­di: “CHP’de bir otur­ma­mış­lık gö­rü­yo­rum. Ye­ni sol den­di, Tony Bla­ir so­lu den­di, Ana­do­lu so­lu den­di. Ama bir tür­lü çiz­gi­si­ne otu­ra­ma­dı. Ricky Mar­tin so­lu, ye­ni sol der­ken şim­di de çar­şaf­lı sol. Bil­mi­yo­rum ne­ler ola­cak.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT