BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ön­ce­li­ği­miz TEK­NO­LO­Jİ

Ön­ce­li­ği­miz TEK­NO­LO­Jİ

Ulu­sal Bi­li­şim Ku­rul­ta­yı’nı­n açı­lı­şın­da ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, tek­no­lo­ji­nin öne­mi­ni vur­gu­la­dı. Gül, “Bi­li­şim sek­tö­rü­nün avan­taj­la­rı­nı kul­la­nır­sak ge­liş­miş ül­ke­ler­le ara­mız­da­ki me­sa­fe­yi ka­pa­tı­rız” de­di. Ku­rul­ta­yın ar­dın­dan e­şi Hay­rün­ni­sa Ha­nım i­le Ma­lat­ya’ya gi­den Ab­dul­lah Gül, va­tan­daş­la­rın sev­gi gös­te­ri­le­riy­le kar­şı­lan­dı. Gül, 2. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı İs­tih­kam A­la­yı’nın san­cak tö­re­ni­ne de ka­tıl­dı.Ulu­sal Bi­li­şim Ku­rul­ta­yı’nı­n açı­lı­şın­da ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, tek­no­lo­ji­nin öne­mi­ni vur­gu­la­dı. Gül, “Bi­li­şim sek­tö­rü­nün avan­taj­la­rı­nı kul­la­nır­sak ge­liş­miş ül­ke­ler­le ara­mız­da­ki me­sa­fe­yi ka­pa­tı­rız” de­di. Ku­rul­ta­yın ar­dın­dan e­şi Hay­rün­ni­sa Ha­nım i­le Ma­lat­ya’ya gi­den Ab­dul­lah Gül, va­tan­daş­la­rın sev­gi gös­te­ri­le­riy­le kar­şı­lan­dı. Gül, 2. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı İs­tih­kam A­la­yı’nın san­cak tö­re­ni­ne de ka­tıl­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, bi­lim, tek­no­lo­ji üret­me­nin, araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nın Tür­ki­ye’nin ön­ce­li­ği ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. 25. Ulu­sal Bi­li­şim Ku­rul­ta­yı’nı­nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, bu ko­nu­la­ra gös­ter­di­ği öne­mi ve ver­di­ği des­te­ği gös­ter­mek için bu alan­da­ki fa­ali­yet­le­ri hi­ma­ye­si­ne al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bun­dan son­ra da bü­tün fa­ali­yet­le­ri ya­kın­dan ta­kip ede­ce­ği­ni, des­tek­le­ye­ce­ği­ni ve üze­ri­ne dü­şe­ni ya­pa­ca­ğı­nı kay­det­ti. TBMM’nin ya­sa­ma yı­lı açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da da bu ko­nu­la­rın al­tı­nı çiz­di­ği­ni ha­tır­la­tan Gül, ka­mu, özel sek­tör, üni­ver­si­te­le­rin tem­sil­ci­le­ri­nin, öğ­ren­ci­le­rin ve si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin bu ku­rul­tay­da bir ara­da ol­ma­sı­nın öne­mi­ne işa­ret et­ti. Tür­ki­ye’nin sa­na­yi dev­ri­mi­ni ge­ci­ke­rek ta­kip et­ti­ği­ni ama ile­ti­şim dev­ri­mi­ni anın­da iz­le­ye­bil­di­ği­ni, bir ge­cik­me­nin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Gül, “Bi­li­şim sek­tö­rü­nün sun­du­ğu avan­taj­la­rı Tür­ki­ye ola­rak he­pi­miz, hep be­ra­ber, en iyi şe­kil­de de­ğer­len­di­rir, kul­la­nır ve bu­nu en iyi şe­kil­de uy­gu­lar­sak çok ge­liş­miş olan ül­ke­ler­le ara­mız­da­ki me­sa­fe­yi ka­pat­ma açı­sın­dan bü­yük bir avan­ta­jı da el­de et­miş ola­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT