BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da­ha da bo­ca­la­ya­cak­lar!..

Da­ha da bo­ca­la­ya­cak­lar!..

Bek­le­nen güm­bür­tü kop­tu ga­li­ba... CHP i­çin­de, bir hay­li tar­tış­ma­-a­tış­ma ya­şa­na­ca­ğa ben­zi­yor.Bek­le­nen güm­bür­tü kop­tu ga­li­ba... CHP i­çin­de, bir hay­li tar­tış­ma­-a­tış­ma ya­şa­na­ca­ğa ben­zi­yor. ­Ba­şör­tü­lü kız öğ­ren­ci­le­re ü­ni­ver­si­te­ye gir­me imkâ­nı sağ­la­ya­cak di­ye, fır­sat e­şit­li­ği ve ka­nun­suz ce­za uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı­na da­ir a­na­ya­sa­nın 10 ve 42. mad­de­le­rin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­ri mah­ke­me­ye ta­şı­yıp, çok tar­tış­ma­lı ve ga­rip bir ka­rar­la ip­tal et­ti­ren CHP, sı­ra i­şin ran­tın­dan ya­rar­lan­ma­sı­na ge­lin­ce bir­den kon­sept de­ği­şik­li­ği­ne gi­di­ver­di... ­Bay­kal’ın, “AKP’ye oy ve­rin­ce o­lu­yor da, CHP’ye ge­lin­ce ni­ye ol­mu­yor? Yağ­ma yok!..” söz­le­ri i­şin ren­gi­ni as­lın­da bü­tü­nüy­le or­ta­ya ko­yu­yor. CHP li­de­ri şim­di her­ke­se sa­mi­mi­ye­ti­ni an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yor. “Bu bir mi­zan­sen de­ğil...” di­yor. “Biz kı­lık kı­ya­fe­tin­den do­la­yı kim­se­ye fark­lı yak­laş­ma­yız” fi­lan da di­yor a­ma; ön­ce­lik­le ken­di ce­na­hın­da ken­di­si­ne kar­şı du­yu­lan kuş­ku­la­rı da­ğıt­mak­ta zor­la­nı­yor. Za­ten en çok da bu­ra­da zor­la­na­cak ga­li­ba! ­Dün­kü ya­zı­da tep­ki­le­ri­ni me­rak et­ti­ğim i­sim­ler­den Nec­la A­rat, faz­la ge­cik­me­den bek­le­di­ğim çı­kı­şı yap­tı. Bay­kal’ın “Çar­şaf­lı ka­dın­lar zin­cir­le­ri­ni kı­rı­yor­lar...” yö­nün­de­ki a­çık­la­ma­sı­na i­nan­ma­dı­ğı­nı, “Bu ka­dın­la­rın zin­cir­le­ri­ni kı­ra­ma­dı­ğı­nı, tam ter­si­ne zin­cir­le­riy­le baş­ka bir ye­re bağ­lan­dı­ğı­nı...” söy­le­ye­rek, CHP par­ti ta­ba­nı­nın bun­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­nu ka­yıt­la­ra ge­çir­di... ­Di­ğer ta­raf­tan O­kay Gö­nen­sin gi­bi ba­zı ya­zar­lar, De­niz Bay­kal’ın bu son at­rak­si­yo­nu­nun sa­de­ce se­çim ön­ce­sin­de­ki bir ma­nev­ra ol­du­ğu­nu, bu­nun de­va­mı­nın gel­me­ye­ce­ği­ni, do­la­yı­sıy­la CHP’nin la­ik ya­pı­sı­na ters bir ya­pı­lan­ma o­lur di­ye, en­di­şe­ye ka­pıl­ma­nın yer­siz ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, te­dir­gin­lik du­yan ki­mi CHP’li­le­ri ya­tış­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor. CHP ge­nel Say­ma­nı Mus­ta­fa Öz­yü­rek bi­le bu ye­ni ge­liş­me­yi de­ne­me-­sı­na­ma yo­luy­la an­la­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu da son a­çı­lı­mın bir ol­du bit­ti gi­bi te­za­hür et­ti­ği­ni, ko­nu i­le il­gi­li o­la­rak par­ti i­çin­de bir ça­lış­ma, st­ra­te­ji be­lir­le­me gi­bi ça­lış­ma­nın ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. İş­te bun­dan do­la­yı CHP yö­ne­ti­mi e­pey­ce bo­ca­la­ya­cak gi­bi gö­zü­kü­yor. Nec­la A­rat’ın i­fa­de et­ti­ği “ta­ban ra­hat­sız­lı­ğı”, as­lın­da ta­van­da­ki ra­hat­sız­lı­ğın dı­şa vu­ru­mu­dur. De­mek o­lu­yor ki, ta­van i­le ta­ban a­ra­sın­da­ki ih­ti­laf, her i­ki a­lan­da da be­li­re­cek gö­rüş ay­rı­lık­la­rı, ne­ti­ce­de kop­ma­la­ra yol a­ça­bi­le­cek rad­de­ye ge­le­bi­lir. Za­ten ö­te­den be­ri par­ti i­çin­de, hi­zip­leş­me­ler ve u­zun yıl­lar­dır de­vam e­den ba­şa­rı­sız­lık­lar; bir kı­sım par­ti­li­ler­de ger­gin­lik ve kır­gın­lık­la­rın, sü­rek­li bir hoş­nut­suz­lu­ğun kay­na­ğı... ­Bir de şim­di çar­şaf me­se­le­si çık­tı. Dü­ne ka­dar e­şi ba­şör­tü­lü o­lan bir po­li­ti­ka­cı­nın, baş­ba­kan ve­ya cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­ma­sı i­çin, meş­ru-­gay­ri­meş­ru her yo­la baş vu­ran bir si­yasî zih­ni­ye­tin; ül­ke­nin sos­yo­lo­jik ger­çek­le­ri­ni ni­ha­yet fark e­dip, si­ya­se­ten düş­tü­ğü aç­maz­dan kur­tul­ma­nın yol­la­rı­nı a­rı­yor ol­ma­sı, bir ba­kı­ma müs­bet bir ge­liş­me! An­cak iş sa­mi­mi­yet nok­ta­sı­na ge­lin­ce, de­rin çe­liş­ki her yö­nü i­le te­za­hür e­di­yor. Oy­la­rı­nı a­lıp ik­ti­da­ra gel­mek mak­sa­dıy­la, ken­di­le­ri­ne ka­pı a­ra­la­nan bu va­tan­daş­la­rın me­se­le­le­ri­ne, CHP yö­ne­ti­mi ne de­re­ce sa­hip çı­ka­cak? Bu­ra­da tek tek me­se­le­le­ri sa­yıp dök­me­ye ge­rek yok. Za­ten her­kes bi­li­yor ve ya­şı­yor... Dü­ğüm nok­ta­sı şu­ra­da: CHP, i­şin rant yö­nü­nü dü­şü­nür­ken, e­sas o­la­rak hiz­met ver­mek­le yü­küm­lü ol­du­ğu­nu u­nut­ma­ma­lı. A­ma bu hiç de ko­lay de­ğil, çok bo­ca­la­ya­cak­lar!..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT