BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­ni­ay: 15 yı­lın ey­lem p­la­nı ha­zır

Ye­ni­ay: 15 yı­lın ey­lem p­la­nı ha­zır

Baş­kan A­ziz Ye­ni­ay, “Ö­nü­müz­de­ki on beş yı­lın ey­lem p­la­nı­nı ha­zır­la­dık. Kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­mız muh­te­mel bir dep­re­me o­dak­lı o­la­rak yü­rü­tü­lü­yor” de­diBaş­kan A­ziz Ye­ni­ay, “Ö­nü­müz­de­ki on beş yı­lın ey­lem p­la­nı­nı ha­zır­la­dık. Kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­mız muh­te­mel bir dep­re­me o­dak­lı o­la­rak yü­rü­tü­lü­yor” de­di İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, Arap Kent­sel Ge­li­şim Ens­ti­tü­sü ile or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği 3. Bil­gi Kent­le­ri Ulus­lar ara­sı Sem­poz­yu­mu Con­rad Otel’in­de ya­pıl­dı. Onur ko­nu­ğu ola­rak sem­poz­yu­ma ka­tı­lan Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ye­ni­ay, “Önü­müz­de­ki on beş yı­lın ey­lem pla­nı­nı ha­zır­la­dık. Kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­mız muh­te­mel bir dep­re­me odak­lı ola­rak yü­rü­tü­lü­yor” de­di. KENT­SEL DÖ­NÜ­ŞÜM ŞART Ko­nuş­ma­sı­nı mül­ti­viz­yon gös­te­ri­siy­le des­tek­le­yen Ye­ni­ay, ya­ban­cı ka­tı­lım­cı­la­rın ağır­lık­ta ol­du­ğu din­le­yi­ci­ler­den bü­yük il­gi gör­dü. Ye­ni­ay, Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si’ni Kü­çük­çek­me­ce hal­kı­na an­la­ta­rak, va­tan­daş­la­rın ak­tif des­te­ği­ni de yan­la­rı­na al­dık­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di. Bu aşa­ma­da ge­ce­kon­du mu­hi­tin­den top­lu ko­nu­ta ta­şı­nan böl­ge hal­kı­nın sos­yo-kül­tü­rel do­na­nı­mı için mes­lek ve be­ce­ri kurs­la­rı dü­zen­len­di­ği­ni kay­de­den Ye­ni­ay, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ye­ni ha­yat­la­rı­na mes­lek sa­hi­bi ola­rak ka­zan­dı­rıl­ma­sı kent­sel dö­nü­şü­mün bi­re­ye yö­ne­lik açı­lı­mıy­dı” di­ye ko­nuş­tu. Böl­ge­de ha­len sağ­lık­sız bir ya­pı sto­ğu bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Ye­ni­ay, “Şu an­ki mev­cut ka­çak ve sağ­lık­sız ya­pı­la­rın kent­sel dö­nü­şü­mü için on beş yıl­lık bir plan ha­zır­la­dık. Bu plan dâ­hi­lin­de muh­te­mel bir İs­tan­bul dep­re­mi­ne da­ya­nık­lı ya­pı­lar in­şa edi­le­cek. Böy­le­ce Kü­çük­çek­me­ce­miz ni­te­lik­li bir mer­kez ha­li­ne ge­le­cek­tir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT