BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bü­yük­şe­hi­rin büt­çe­si 6.2 milyar YTL

Bü­yük­şe­hi­rin büt­çe­si 6.2 milyar YTL

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin (İBB) 6 mil­yar 200 mil­yon YTL o­la­rak be­lir­le­nen 2009 yı­lı büt­çe­si, Be­le­di­ye Mec­li­si’n­de oy çok­lu­ğuy­la ka­bul e­dil­di.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin (İBB) 6 mil­yar 200 mil­yon YTL o­la­rak be­lir­le­nen 2009 yı­lı büt­çe­si, Be­le­di­ye Mec­li­si’n­de oy çok­lu­ğuy­la ka­bul e­dil­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye (İBB) Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, İBB’nin 2009 yı­lı büt­çe­si­nin gö­rü­şül­dü­ğü Mec­lis top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, İBB’nin ta­mam­la­nan, de­vam e­den p­ro­je ve ya­tı­rım­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin İs­tan­bul’a gü­ven ver­di­ği­ni i­fa­de e­den Top­baş, Mec­lis’in ü­ret­ti­ği si­ner­jiy­le İs­tan­bul’a, kül­tür, fi­nans, s­por, ti­ca­ret ve tu­rizm ken­ti o­la­rak çağ­daş bir viz­yon ka­zan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. Top­baş, 32 il­çe, 41 ilk ka­de­me be­le­di­ye­si­ne ve 152 kö­ye par­ti ay­rı­mı gö­zet­mek­si­zin hiz­met gö­tür­me­yi sür­dür­dük­le­ri­ni i­fa­de e­de­rek, gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na İs­tan­bul’a 22.6 mil­yar YTL’lik ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT