BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ge­ri Ka­za­nım” se­mi­ner­le­ri de­vam e­di­yor

“Ge­ri Ka­za­nım” se­mi­ner­le­ri de­vam e­di­yor

Tuz­la Be­le­di­ye­si ve İS­TAǒın or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği ‘Ge­ri Dö­nü­şüm ve Ge­ri Ka­za­nı­mın Ö­ne­mi’ ko­nu­lu bil­gi­len­dir­me p­rog­ra­mı­na Tuz­la­lı­lar yo­ğun il­gi gös­ter­di.Tuz­la Be­le­di­ye­si ve İS­TAǒın or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği ‘Ge­ri Dö­nü­şüm ve Ge­ri Ka­za­nı­mın Ö­ne­mi’ ko­nu­lu bil­gi­len­dir­me p­rog­ra­mı­na Tuz­la­lı­lar yo­ğun il­gi gös­ter­di. yüz­ler­ce öğ­ren­ci­nin de ka­tıl­dı­ğı p­rog­ram Tuz­la Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ka­dir Çe­tin’in ko­nuş­ma­sı i­le baş­la­dı. ‘Ge­ri Ka­za­nı­mın Ö­ne­mi’ hak­kın­da ha­zır­la­nan fil­min gös­te­ri­mi­nin ar­dın­dan Çev­re Mü­hen­di­si Ke­mal Do­ğan’ın p­ro­je hak­kın­da­ki su­nu­mu ger­çek­leş­ti. Tuz­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met De­mir­ci’nin genç­le­re ‘Gü­zel bir ge­le­cek is­ti­yor­sak, bu­gün sa­hip ol­du­ğu­muz dün­ya­ya i­yi bak­ma­lı­yız’ ö­ğü­dü­nü ver­di­ği ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, öğ­ren­ci­le­re, p­ro­jey­le il­gi­li bil­gi­len­dir­me ma­ter­yal­le­ri­nin bu­lun­du­ğu bir he­di­ye pa­ke­ti ve­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT