BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zey­tin­bur­nu’n­da ‘A­i­le E­ği­tim­le­ri’

Zey­tin­bur­nu’n­da ‘A­i­le E­ği­tim­le­ri’

Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si’nin ‘da­ha bi­linç­li, eği­tim­li ebe­veyn­ler, sağ­lık­lı ne­sil­le­rin te­mi­na­tı­dır’ slo­ga­nıy­la 4 dö­nem­dir sür­dür­dü­ğü “Ai­le İçin Te­mel Eği­tim” prog­ra­mı­nın 5. dö­nem eği­tim­le­ri baş­la­dı.Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si’nin ‘da­ha bi­linç­li, eği­tim­li ebe­veyn­ler, sağ­lık­lı ne­sil­le­rin te­mi­na­tı­dır’ slo­ga­nıy­la 4 dö­nem­dir sür­dür­dü­ğü “Ai­le İçin Te­mel Eği­tim” prog­ra­mı­nın 5. dö­nem eği­tim­le­ri baş­la­dı. Ebe­veyn­le­rin eği­tim dü­ze­yi­nin dü­şük ol­ma­sı ya da eği­tim ala­ma­ma­sın­dan do­la­yı mey­da­na ge­len be­bek ve ço­cuk ölüm­le­ri­nin ya­nı sı­ra bes­len­me ye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­kan ge­li­şim­sel ge­ri­lik ve bir­çok sağ­lık prob­lem­le­ri­nin önü­ne geç­mek için Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si’nin baş­lat­tı­ğı prog­ram için ka­tı­lım­cı­lar­dan ücret alınmıyor. Bilgi için: (0212) 413 11 20
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT