BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz fırsatçısına izin yok

Kriz fırsatçısına izin yok

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin resepsiyonuna katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Kimse bu krizi kendisi için fırsata dönüştürme yaklaşımı içerisinde olmamalıdır” dedi.Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin resepsiyonuna katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Kimse bu krizi kendisi için fırsata dönüştürme yaklaşımı içerisinde olmamalıdır” dedi. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ulus­la­ra­ra­sı Ya­tı­rım­cı­lar Der­ne­ği’nin (YA­SED) An­ka­ra Pa­las’ta­ki re­sep­si­yo­nu­na ka­tıl­dı. Er­do­ğan, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye’nin 2003 yı­lın­da doğ­ru­dan ya­tı­rım­la­ra iliş­kin ya­sa­nın ka­bu­lüy­le bir ca­zi­be mer­ke­zi ol­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Ca­zi­be mer­ke­zi ol­ma sü­re­ci­nin sa­de­ce hü­kü­met eliy­le de­ğil ka­mu ku­ru­luş­la­rıy­la bir da­ya­nış­ma ha­lin­de de­vam et­ti­ği­ni an­la­tan Baş­ba­kan Er­do­ğan, böy­le bir si­ner­ji­yi oluş­tu­ra­bil­miş ol­mak­tan bü­yük bir mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu be­lirt­ti. MÜ­SA­ADE EDE­ME­YİZ Er­do­ğan, şöy­le de­vam et­ti: “Sü­re­ci hep be­ra­ber de­ğer­len­dir­mek ve hep be­ra­ber or­tak bir ha­re­ket stra­te­ji­siy­le yol alın­ma­sı du­ru­mun­da­yız. Fi­nans sek­tö­rün­de ge­çen yıl kriz yok, ama ge­çen yı­lın ka­rı 11,7 mil­yar do­lar­dı, top­la­mı söy­lü­yo­rum. Bu yıl ne­dir şu an­da? 11 mil­yar do­lar... Bu yıl kriz var, 11 mil­yar do­lar fi­nans sek­tö­rü kâr­da. Kim­se bu kri­zi ken­di­si için fır­sa­ta dö­nüş­tür­me yak­la­şı­mı içe­ri­sin­de ol­ma­ma­lı­dır. Kriz fır­sat­çı­la­rı­na açık söy­lü­yo­rum; kim olur­sa ol­sun izin ver­me­ye­ce­ğiz. Ge­re­ği ney­se onu ya­pa­ca­ğız. Çün­kü ay­nı ge­mi­de yol alı­yo­ruz. Biz bu ge­mi­nin ba­tı­rıl­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­ye­ce­ğiz. Bu kri­zi için bi­ri­le­ri için de­ğil, he­pi­miz için fır­sa­ta dö­nüş­tür­me­li­yiz. Çı­kar­dı­ğı­mız Var­lık Ba­rı­şı Ya­sa­sı bu­na yö­ne­lik. İş ale­mi­miz bir an ön­ce bu ya­sa­dan ya­rar­lan­mak için ha­re­ke­te geç­me­li­dir. Bu sü­re­ci el bir­li­ğiy­le yö­net­mek du­ru­mun­da­yız.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT