BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş adamına ‘hasta bakıcılık’ cezası

İş adamına ‘hasta bakıcılık’ cezası

Ev­de bu­lun­dur­ma ruh­sa­tı olan ta­ban­ca­sı oto­mo­bi­lin­de ele ge­çi­ri­len iş ada­mı­na, bir yıl bo­yun­ca ay­da bir gün has­ta ba­kı­cı­lık ce­za­sı ver­di.Ev­de bu­lun­dur­ma ruh­sa­tı olan ta­ban­ca­sı oto­mo­bi­lin­de ele ge­çi­ri­len iş ada­mı­na, bir yıl bo­yun­ca ay­da bir gün has­ta ba­kı­cı­lık ce­za­sı ver­di. Kon­ya’da bir lo­kan­ta zin­ci­ri­nin sa­hi­bi Hak­kı Ka­yım­ka­ya (34) hak­kın­da açı­lan da­va­yı ka­ra­ra bağ­la­dı. Ka­yım­ka­ya hak­kın­da­ki da­va­da mah­ke­me, ilk ön­ce 10 ay ha­pis ce­za­sı ver­di. BAŞ­TA ÇOK ŞA­ŞIR­MIŞ­TIM Ka­yım­ka­ya’nın mah­ke­me­de­ki iyi ha­li se­be­biy­le bu ce­za, ka­mu hiz­me­ti ola­rak Kon­ya Nu­mu­ne Has­ta­ne­sin­de bir yıl bo­yun­ca ay­da bir gün ça­lış­ma ce­za­sı­na çev­ril­di. İş ada­mı Hak­kı Ka­yım­ka­ya, mah­ke­me­nin 2 ay ön­ce ver­di­ği ay­da bir gün 4 sa­at sü­rey­le has­ta ba­kı­cı­lık ce­za­sı­nı öğ­ren­di­ğin­de çok şa­şır­dı­ğı­nı, söyledi. “Bu ce­za sa­ye­sin­de in­san­la­rın zor du­rum­la­rı­nı gör­düm. İn­san­la­ra yar­dım et­me­nin öne­mi­ni kav­ra­dım” de­di.
Kapat
KAPAT