BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­bit nu­ma­ra­lar da ce­be ta­şı­na­bi­le­cek

Sa­bit nu­ma­ra­lar da ce­be ta­şı­na­bi­le­cek

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­lı Yıl­dı­rım, 9 Ma­yıs’tan iti­ba­ren va­tan­daş­la­rın sa­bit te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­nı ay­nı tu­ta­rak cep te­le­fo­nu şir­ke­ti­ne ge­çiş ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni bil­dir­di.Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­lı Yıl­dı­rım, 9 Ma­yıs’tan iti­ba­ren va­tan­daş­la­rın sa­bit te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­nı ay­nı tu­ta­rak cep te­le­fo­nu şir­ke­ti­ne ge­çiş ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Yıl­dı­rım, ba­kan­lı­ğı­nın 2009 yı­lı büt­çe­si­ni su­nu­mun­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 150 bin va­tan­da­şın nu­ma­ra­sı­nı ta­şı­mak için mü­ra­ca­at et­ti­ği­ni di­le ge­ti­re­rek, “9 Ma­yıs­tan iti­ba­ren sa­bit te­le­fo­nu­nu­zu da ay­nı tu­ta­rak cep te­le­fo­nu şir­ke­ti­ne ge­çiş ya­pa­bi­le­cek­si­niz. Bu olay va­tan­da­şın ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tır­ma­ya yö­ne­lik bir dü­zen­le­me­dir” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT