BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şüpheli şahıstan MİT belgeleri çık­tı

Şüpheli şahıstan MİT belgeleri çık­tı

Di­yar­ba­kır’da “hır­sız” şüp­he­siy­le gö­zal­tı­na alı­nan bir şah­sın bil­gi­sa­ya­rın­da baş­ta Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) ve Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ol­mak üze­re bir­çok ku­ru­ma ait “giz­li bil­gi­ler” ele ge­çi­ril­di­ği öğ­re­nil­di.Di­yar­ba­kır’da “hır­sız” şüp­he­siy­le gö­zal­tı­na alı­nan bir şah­sın bil­gi­sa­ya­rın­da baş­ta Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) ve Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ol­mak üze­re bir­çok ku­ru­ma ait “giz­li bil­gi­ler” ele ge­çi­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Sur il­çe­sin­de dev­ri­ye gö­re­vi yü­rü­ten po­lis, elin­de di­züs­tü bil­gi­sa­yar bu­lu­nan bir şah­sı şüp­he üze­ri­ne dur­dur­du. Bil­gi­sa­ya­rın ça­lın­tı ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nen po­lis­ler, şah­sın üst ara­ma­sı­nı yap­tık­tan son­ra, bil­gi­sa­ya­rı in­ce­le­di. Üze­rin­de “MİT” ya­zı­lı bir dos­ya tes­pit eden po­lis şah­sın bun­la­rı “me­rak üze­ri­ne” in­ter­net­ten in­dir­di­ği­ni id­di­a et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Şüp­he­li şa­hıs sor­gu­su­nu ar­dın­dan mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT