BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kızını boğduktan sonra intihara teşebbüs etti

Kızını boğduktan sonra intihara teşebbüs etti

Kon­ya’ya iş için gi­den mü­hen­di­sin Bü­yük­çek­me­ce’de­ki evin­de ka­lan 11 ya­şın­da­ki kı­zı bo­ğu­la­rak öl­dü­rül­dü, yü­zün­de sıy­rık­lar olu­şan an­ne ise has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.Kon­ya’ya iş için gi­den mü­hen­di­sin Bü­yük­çek­me­ce’de­ki evin­de ka­lan 11 ya­şın­da­ki kı­zı bo­ğu­la­rak öl­dü­rül­dü, yü­zün­de sıy­rık­lar olu­şan an­ne ise has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Er­dal U., Gür­pı­nar’da bir si­te­de­ki da­ire­de ka­lan eşi ve kı­zı­nı te­le­fon­la arayıp cevap alamayınca durumu gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­ne bil­dir­di. Çi­lin­gi­rin ka­pı­yı aç­ma­sıy­la gi­ri­len da­ire­de, Bes­te U.’nun bo­ğu­la­rak öl­dü­rül­dü­ğü, an­ne Bel­gin U.’nun ise yü­zün­de sıy­rık­lar oluş­tu­ğu be­lir­len­di. Po­lis, kor­kunç ci­na­ye­ti kı­sa sü­re­de çöz­dü. Po­lis, ci­na­ye­ti an­ne Bel­gin U.’nun iş­le­di­ği­ni be­lir­le­di. Bir sü­re­dir ruh­sal prob­lem­ler ya­şa­dı­ğı öğ­re­ni­len genç ka­dı­nın, öz kı­zı­nı yas­tık­la bo­ğa­rak öl­dür­dü­ğü, da­ha son­ra ilaç içe­rek in­ti­har te­şeb­bü­sün­de bu­lun­du­ğu or­ta­ya çık­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT