BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kö­tü ha­ber tez ya­yı­lır

Kö­tü ha­ber tez ya­yı­lır

Yurt dı­şın­dan emek­li ol­muş..İs­viç­re’den. Al­dı­ğı maa­şın YTL kar­şı­lı­ğı 4500 li­ra. Bu­ra­da iyi ge­lir sa­yı­lı­yor. Bir eve ta­lip ol­muş. No­hut oda bak­la so­fa ka­bi­lin­den..80.000 YTL.Yurt dı­şın­dan emek­li ol­muş..İs­viç­re’den. Al­dı­ğı maa­şın YTL kar­şı­lı­ğı 4500 li­ra. Bu­ra­da iyi ge­lir sa­yı­lı­yor. Bir eve ta­lip ol­muş. No­hut oda bak­la so­fa ka­bi­lin­den..80.000 YTL. He­sa­bı şöy­le: 30 bin pe­şin ve­re­cek, 50 bin kre­di ala­cak. Git­ti­ği üç ban­ka, “ku­su­ra bak­ma kre­di ver­mi­yo­ruz” de­miş. Dör­dün­cü­sü, “ve­ri­riz ama iki ta­ne maa­şı ga­ran­ti­li ke­fil ge­ti­re­cek­sin” de­miş. Tek yet­mi­yor, evin ipo­tek edil­me­si yet­mi­yor, 4500 li­ra ge­lir yet­mi­yor, iki ta­ne ke­fil. Bu da “ver­mi­yo­ruz” de­me­nin de­ği­şik bir yo­lu her­hal­de. Bi­zi il­gi­len­di­ren ta­ra­fı ne­re­si? Ne ola­cak bu va­tan­da­şın ha­li kıs­mı de­ğil..4500 li­ra ge­li­ri olan adam kü­çü­cük ev için kre­di ala­mı­yor­sa baş­ka­la­rı hiç ala­maz. Baş­ka­la­rı de­di­ğin nü­fu­sun yüz­de 97’si­dir. ... İl­gi­siz ek bil­gi: Mev­du­ata ga­ran­ti yüz­de 100 mü ol­sun, şim­di­ki gi­bi 50 bin­le sı­nır­lı mı kal­sın ko­nu­su tar­tı­şı­lı­yor ya..Za­ten 50 bin­le sı­nır­lı ha­li bi­le top­lam mu­di­nin yüz­de 94’ünün ya­ra­sı­na mer­hem olu­yor­muş. Bu şu de­mek: Ban­ka­ya pa­ra ya­tı­ran­la­rın yüz­de 94’ü kü­çük he­sap sa­hi­bi. >> Yüz­de 100 ba­şa­rı Mu­zip­lik pa­ray­la de­ğil ya..Elin oğ­lu bir bul­ma­ca ha­zır­la­mış. 29 har­fi sı­ra­la­mış. A’ya 1, B’ye 2,.... Z’ye 29 de­miş. Son­ra yüz­de 100 ba­şa­rı için ne la­zım, di­ye sor­muş. AZİM der­se­niz yüz­de­si­ni bul­mak ko­lay: A(1)+Z(29)+İ(12)+M (16)=58 Ya­ni azim­le ça­lı­şır­sa­nız ba­şa­rı­lı ol­ma ih­ti­ma­li­niz yüz­de 58. Azim yet­mez hırs la­zım der­se­niz top­la­ma usu­lü ay­nı: H(10)+I(11)+R(21)+S(22)=64 So­nuç ola­rak hırs­la ba­şa­rı­lı ol­ma ih­ti­ma­li sa­de­ce yüz­de 64. Ay­nı he­sap­la pa­ra ile ba­şa­rı­lı ol­ma ih­ti­ma­li yüz­de 43.. Şans­la yüz­de 63.. Bil­gi ile yüz­de 49.. Yüz­de 100 ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ma­nın yo­lu baş­ka harf­le­ri yan ya­na ge­ti­rin­ce çı­kı­yor. Ca­nı­nız sı­kı­lı­yor­sa de­ne­yin. Ya­pa­ca­ğı­nız tek şey önü­nüz­de­ki boş kâ­ğı­da 29 har­fi sı­ra­la­mak..İl­kin­den baş­la­ya­rak yan­la­rı­na sı­ra nu­ma­ra­sı koy­mak..son­ra top­la­mı yüz olan ba­şa­rı yo­lu­nu bul­mak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT