BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kötü oynuyorum

Kötü oynuyorum

Be­şik­taş’ın kap­ta­nı Del­ga­do, hak­kın­da­ki eleş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di.BEŞİKTAŞ’IN ARJANTİNLİ YILDIZI DELGADO’DAN İTİRAF BEN­ DE ÜZÜ­LÜ­YO­RUM Be­şik­taş’ın kap­ta­nı Del­ga­do, hak­kın­da­ki eleş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di. Kö­tü oy­na­dı­ğı­nı ka­bul eden Del­ga­do, “Son bir ay­da yüz­de yüz per­for­mans­la oy­na­ya­mı­yo­rum. Sa­ha­da is­te­dik­le­ri­mi ya­pa­mı­yo­rum. Bu du­rum be­ni de ra­hat­sız edi­yor. Be­şik­taş’a gel­di­ğim gün­den be­ri üç ay­rı tek­nik di­rek­tör­le ça­lış­tım, fark­lı böl­ge­ler­de, fark­lı gö­rev­ler al­dım. Ama ya­şa­dı­ğım dü­şüş bu­na bağ­lı de­ğil. Kö­tü oy­na­dı­ğı­mı ka­bul edi­yo­rum. Ba­zen oyun­cu­lar böy­le dö­nem­ler­den ge­çer­ler. En kı­sa za­man­da ben­den bek­le­nen­le­ri or­ta­ya ko­ya­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum” de­di. MA­ZE­RE­Tİ­MİZ YOK Bur­sa ma­çın­da kay­be­di­len 2 pua­nın ba­ha­ne­si ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Del­ga­do, “Sa­ha ze­mi­nin bo­zuk ol­ma­sı ma­ze­ret de­ğil. Bü­yük ta­kım­lar bu tür olum­suz­luk­lar­dan et­ki­len­me­me­li. 90 da­ki­ka iyi fut­bol oy­na­yıp, 3 pu­an al­ma­lı. Bur­sa kar­şı­sın­da he­sap­ta ol­ma­yan 2 pu­an kay­bet­tik. Bu­nu te­la­fi et­mek zo­run­da­yız” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Ka­dı­köy’de oy­na­ya­cak­la­rı F.Bah­çe kar­şı­laş­ma­sı­nın ca­mi­a için bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı da vur­gu­la­yan Del­ga­do, “Tür­ki­ye’de der­bi­ler çok önem­li ama ön­ce­li­ği Es­ki­şe­hir ma­çı­na ver­mek zo­run­da­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Bilgehan Can TORAMAN: DENİZLİ BÜYÜK ŞANS Be­şik­taş’ın tec­rü­be­li de­fans o­yun­cu­su İb­ra­him To­ra­man, “Fut­bo­la ye­ni baş­la­dı­ğım dö­nem­de­ki ka­dar he­ye­can­lı­yım” de­di. Mus­ta­fa De­niz­li’nin ken­di­si­ne ver­di­ği şan­sı i­yi de­ğer­len­dir­mek is­te­di­ği­ni söy­le­yen To­ra­man, “Ye­ni ho­ca­mız­la ken­di­me o­lan gü­ve­nim art­tı. Be­şik­taş’ın ba­şa­rı­sı i­çin e­lim­den ge­le­nin en i­yi­si­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT