BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kollar, parmaklar...

Kollar, parmaklar...

Geç­ti­ği­miz haf­ta ga­ze­te­ler­de bir ha­ber var­dı. Burn­ley-Chel­se­a ma­çın­da Drog­ba‘nın ra­kip ta­raf­ta­ra yap­tı­ğı “par­mak” işa­re­tiy­le il­gi­li... İn­gil­te­re Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, Burn­ley ta­raf­ta­rı­na or­ta par­ma­ğı­nı gös­te­ren Drog­ba‘ya tam 160 bin ster­lin (390 bin YTL) ce­za kes­miş.Geç­ti­ği­miz haf­ta ga­ze­te­ler­de bir ha­ber var­dı. Burn­ley-Chel­se­a ma­çın­da Drog­ba‘nın ra­kip ta­raf­ta­ra yap­tı­ğı “par­mak” işa­re­tiy­le il­gi­li... İn­gil­te­re Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, Burn­ley ta­raf­ta­rı­na or­ta par­ma­ğı­nı gös­te­ren Drog­ba‘ya tam 160 bin ster­lin (390 bin YTL) ce­za kes­miş. He­men ak­lı­ma iki haf­ta ön­ce oy­na­nan F.Bah­çe-G.Sa­ray der­bi­si gel­di. G.Sa­ray­lı Ar­da, sa­rı-la­ci­vert­li tri­bün­le­re gi­de­rek el-kol ha­re­ket­le­ri ya­pı­yor, üs­tü­ne bir de kü­für­ler sa­vu­ru­yor. Ama ce­za yok! “Şe­ref” tri­bü­nün­de ise Mah­mut Us­lu ile Hal­dun Üs­tü­nel bir­bir­le­ri­ne sin­kaf­lı kü­für­ler edi­yor. İş, “Se­ni evin­den al­dı­rı­rım” bo­yu­tu­na ge­li­yor. Bi­zim Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu üç may­mu­nu oy­nu­yor! Çok de­ğil, sa­de­ce ay­lar ön­ce, Ma­ca­ris­tan ma­çın­da at­tı­ğı gol­den son­ra ba­sın tri­bü­nü­ne, “kol” ha­re­ke­ti ya­pan “mil­li” oyun­cu Em­re Be­lö­zoğ­lu, bu ha­re­ke­ti­nin kar­şı­lı­ğı­nı F.Bah­çe’ye trans­fer ola­rak alı­yor! F.Bah­çe’nin Ar­se­nal’e 5-2 ye­nil­di­ği ma­çın ar­dın­dan bir ga­ze­te man­şet­ten (is­mi bel­li) bir ba­yan ta­raf­ta­rın “par­mak­lı” res­mi­ni ya­yın­lı­yor. Or­ta­lık aya­ğa kal­kı­yor! F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, ba­yan ta­raf­ta­rı­na “sa­hip” çı­kı­yor. Hat­ta res­mi in­ter­net si­te­sin­den ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­lar ya­yın­la­nı­yor. San­ki par­mak işa­re­ti­ni ga­ze­te yap­mış sa­nır­sı­nız. O ki­şi­nin hiç su­çu yok, asıl suç­lu fo­toğ­ra­fı ya­yın­la­yan­lar! Hey gi­di gü­zel ül­kem hey! Se­si­ni en çok çı­ka­ra­nın hak­lı ol­du­ğu gü­zel Tür­ki­yem! So­nuç ola­rak kol ve par­mak gös­te­ren­le­rin, “gös­ter­dik­le­ri” yan­la­rı­na kâr ka­lı­yor. Yet­ki­li ku­rul­lar dal­ga ge­çer gi­bi su­su­yor ve ko­nu­nun üze­ri ka­pa­tı­lı­yor. Hiç ya­şan­ma­mış gi­bi... Bu sus­kun­luk ne­re­ye ka­dar de­vam eder bi­lin­mez. Bil­di­ğim par­mak, kol işa­ret­le­ri bu ku­rum­la­ra da gös­te­ril­miş olu­yor! >> Bre­zil­ya­lı­lar! F.Bah­çe, ye­ni tek­nik di­rek­tö­rüy­le, ye­ni bir sis­tem kur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Son iki haf­ta­dır iyi fut­bol­la ka­za­nı­yor. Ama her­kes, yok­lu­ğun­da “her şe­yin da­ha iyi git­ti­ği” Alex‘in du­ru­mu­nu me­rak edi­yor. Ma­lum Bre­zil­ya­lı oyun­cu­nun sa­kat­lı­ğı geç­ti. Pe­ki, şim­di ne ola­cak? Ce­va­bı­nı ben ve­re­yim. F.Bah­çe ta­kı­mın­da Alex‘i “ke­se­cek” güç yok! Ta­kım ka­zan­sa da, kay­bet­se de Alex ye­ri­ni ala­cak. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de Ara­go­nes‘ten, sis­tem­den, ga­li­bi­yet­ten da­ha ger­çek bir şey var; o da Bre­zil­ya­lı­lar!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT