BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SERVET’E SERVET!

SERVET’E SERVET!

Mar­sil­ya’nın ho­ca­sı Erik Ge­rets, es­ki dost­la­rıy­la ye­di­ği ye­mek­te ba­şa­rı­lı de­fans oyun­cu­su için 8 mil­yon eu­ro öde­ye­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­diMar­sil­ya’nın ho­ca­sı Erik Ge­rets, es­ki dost­la­rıy­la ye­di­ği ye­mek­te ba­şa­rı­lı de­fans oyun­cu­su için 8 mil­yon eu­ro öde­ye­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di “O’NA İH­Tİ­YA­CIM VAR” G.Sa­ray’ın es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Erik Ge­rets, Ser­vet’e kan­ca at­tı. Tek­nik di­rek­tör­lük ha­ya­tı­nı Fran­sız eki­bi Mar­sil­ya’da sür­dü­ren Ge­rets, sa­vun­ma­da­ki sı­kın­tı­la­rı­nı çö­ze­bil­mek için Ser­vet’e göz koy­du. Haf­ta ba­şın­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin da­vet­li­si ola­rak İs­tan­bul’a ge­len Bel­çi­ka­lı ça­lış­tı­rı­cı, ön­ce­ki gün sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lüp­te de gö­rev ya­pan ba­zı dost­la­rıy­la bir ye­mek ye­di. Es­ki ha­tı­ra­la­rın bol bol ko­nu­şul­du­ğu ye­mek­te Ge­rets’in, “De­fans­ta prob­lem­ler ya­şı­yo­rum. Eğer G.Sa­ray sat­ma­yı dü­şü­nür­se, Ser­vet’i kad­rom­da gör­me­yi çok is­te­rim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. YÖNETİM NE YAPACAK? Erik Ge­rets’in, ba­şa­rı­lı sa­vun­ma oyun­cu­su için, ke­se­nin ağ­zı­nı aç­tı­ğı ve 8 mil­yon eu­ro öde­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nı bil­dir­di­ği de ifa­de edil­di. Bel­çi­ka­lı tek­nik ada­mın, Fran­sız eki­bi­nin Baş­ka­nı Pa­pe Dio­uf’un da ona­yı­nı al­dı­ğı ve önü­müz­de­ki gün­ler­de G.Sa­ray’ın ka­pı­sı­nı ça­la­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, iki­li­nin ara trans­fer dö­ne­min­de Ser­vet’e Mar­sil­ya for­ma­sı­nı giy­dir­me­yi çok is­te­dik­le­ri ifa­de edil­di. 2008 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı son­ra­sı, Pre­mi­er Lig ekip­le­rin­den Port­smo­uth’un 6 mil­yon eu­ro­luk tek­li­fi­ni red­de­den sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­min, tek­lif gel­me­si du­ru­mun­da ne ya­pa­ca­ğı me­rak­la bek­le­ni­yor. > Ercan YILDIZ G.SARAY NOTLARI Lin­coln çok zor Sağ ayak bi­le­ği­ne al­dı­ğı dar­be so­nu­cu sa­kat­la­nan Lin­coln’ün, An­ka­ras­por ma­çın­da for­ma giy­me­si­nin risk­li ol­du­ğu açık­lan­dı. Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zın te­da­vi­si­nin maç gü­nü­ne ka­dar sü­re­ce­ği, du­ru­mun­da iyi­leş­me ol­ma­sı ha­lin­de An­ka­ra’ya gö­tü­rü­le­ce­ği bil­di­ril­di. Öte yan­dan dün düz ko­şu ya­pan Ar­da’nın da bu­gün ya­pı­la­cak kon­trol­den son­ra an­tren­ma­na çı­kıp çık­ma­ma­sı­na ka­rar ve­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di. Sta­da or­tak çık­tı Kü­re­sel ma­li kri­zin in­şa­at sek­tö­rü­nü olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği bir dö­nem­de Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri mer­kez­li bir ser­ma­ye­dar gru­bu, Eren Ta­lu/Al­ke İn­şa­at ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan G.Sa­ray’ın ye­ni stat pro­je­si­ne or­tak ola­cak. BA­E mer­kez­li ser­ma­ye­dar gru­bu ile Eren Ta­lu/Al­ke İn­şa­at ara­sın­da bu­gün bir or­tak­lık an­laş­ma­sı im­za­la­na­cak. Ba­ros go­lü unut­tu Mi­lan Ba­ros, for­ma giy­di­ği son 5 maç­ta go­lü unut­tu. Se­zo­na fır­tı­na gi­bi baş­la­yan lig­de Ko­ca­elis­por ve Kon­yas­por maç­la­rın­da 2’şer, UE­FA Ku­pa­sı’nda Bel­lin­zo­na’ya ise 2 kar­şı­laş­ma­da 3 gol atan Çek yıl­dız, 377 da­ki­ka­dır gol se­vin­ci ya­şa­ya­mı­yor. Skib­be de, oy­na­dı­ğı son 5 kar­şı­laş­ma­da gol­le bu­lu­şa­ma­yan Ba­ros’u 90 da­ki­ka sa­ha­da tut­mu­yor. Hert­ha s­ta­dı ful­le­di G.Sa­ray’ın U­E­FA Ku­pa­sı’n­da­ki ra­kip­le­rin­den Hert­ha Ber­lin’in, 3 A­ra­lık’ta­ki kar­şı­laş­ma i­çin şim­di­den 50 bin bi­let sat­tı­ğı bil­di­ril­di. Hert­ha Ber­lin ku­lü­bün­den ya­pı­lan a­çık­la­ma­da, kar­şı­laş­ma i­çin şu a­na ka­dar 50 bin bi­le­tin sa­tıl­dı­ğı, s­ta­dın çe­şit­li yer­le­rin­de boş yer­le­rin bu­lun­du­ğu ve bi­let fi­yat­la­rı­nın 9 i­la 42 e­u­ro a­ra­sın­da de­ğiş­ti­ği kay­de­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT