BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­fes ni­ha­yet

E­fes ni­ha­yet

F.Bah­çe Ül­ker bun­dan ön­ce­ki 10 ma­çı kap­sa­yan et­ki­le­yi­ci bir ga­li­bi­yet se­ri­si ge­ti­ri­yor­du kar­şı­laş­ma­ya. Bu sü­reç içe­ri­sin­de Efes’in iyi oy­na­dı­ğı maç­lar da ol­muş­tu ama hep­si­ni F.Bah­çe ka­zan­mış­tı. İki ta­kı­mın da po­ta al­tın­da ek­sik­le­ri var­dı, an­cak her açı­dan çe­tin bir mü­ca­de­le ol­ma­ya aday bir kar­şı­laş­may­dı.F.Bah­çe Ül­ker bun­dan ön­ce­ki 10 ma­çı kap­sa­yan et­ki­le­yi­ci bir ga­li­bi­yet se­ri­si ge­ti­ri­yor­du kar­şı­laş­ma­ya. Bu sü­reç içe­ri­sin­de Efes’in iyi oy­na­dı­ğı maç­lar da ol­muş­tu ama hep­si­ni F.Bah­çe ka­zan­mış­tı. İki ta­kı­mın da po­ta al­tın­da ek­sik­le­ri var­dı, an­cak her açı­dan çe­tin bir mü­ca­de­le ol­ma­ya aday bir kar­şı­laş­may­dı. İlk da­ki­ka­lar­da F.Bah­çe Ül­ker uy­gun atı­şı bul­mak için ça­ba ve va­kit har­car­ken ve bu sa­ye­de Efes­li oyun­cu­la­rı sa­vun­ma yap­ma­ya mah­kum eder­ken, Efes­li­ler ise to­pu ça­bu­cak ge­ti­rip he­men po­ta­ya atı­yor­lar­dı ade­ta.. Bu sa­ye­de sa­rı-la­ci­vert­tli­ler ga­yet olum­lu bir atış yüz­de­si ya­ka­lar­ken, Efes cep­he­sin­de özel­lik­le Char­les Smith epey­ce boş at­tı. Bu dö­nem­ler­de maç hep ba­şa­baş git­ti, çün­kü iki ta­kım da ra­ki­bi­nin sa­yı yol­la­rı­nı tı­ka­mak için iyi ha­zır­lan­mış­tı. An­cak da­ki­ka­lar iler­le­dik­çe top ka­yıp­la­rın­da be­lir­gin bir fark­lı­lık or­ta­ya çık­tı. Faz­la top kay­be­den F.Bah­çe, bu ka­yıp­la­rın en azın­dan bir kıs­mı­nın Efes fast­bre­ak­le­ri­ne dö­nüş­me­si üze­ri­ne ikin­ci pe­ri­yod­da sa­de­ce 9 sa­yı üre­te­bil­di. 10 sa­yı cı­va­rın­da ge­ri düş­tük­ten son­ra F.Bah­çe’yi ken­di­ne ge­ti­ren uzun bir sa­kat­lık dö­ne­min­den he­nüz dö­nü­yor ol­sa da Ömer‘in ener­ji­si ve skor üre­ti­mi ol­du. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin ham­le­si­nin so­nu­ca ulaş­ma­sı­nı ise Efes sa­vun­ma­sı ön­le­di. Ge­çen yı­lın tü­mü de da­hil ol­mak üze­re epey bir sü­re­dir eleş­ti­ri alan Efes sa­vun­ma­sı dün ak­şam iş ba­şın­day­dı ve ra­ki­bin sa­yı yol­la­rı­nı can­la baş­la ka­pat­tı. Sa­vun­ma ri­ba­unt­la­rı­nı da­ha iyi ala­bil­se­ler­di ma­çı da­ha ra­hat ka­za­na­bi­lir­ler­di. F.Bah­çe is­te­di­ği sko­ru üre­te­me­me­si­ne rağ­men yi­ne de pes et­me­di ve son da­ki­ka­la­ra ka­dar oyun­da kal­ma­yı ba­şar­dı. İkin­ci ya­rı­da pi­vot­la­rı­nı ye­te­rin­ce iyi kul­la­na­ma­ma­la­rı, kri­tik an­lar­da ar­ka ar­ka­ya ha­ta­lar ve top ka­yıp­la­rı ya­pa­rak hü­cum­lar­dan eli boş dön­me­le­ri ve fa­ul atış­la­rın­da çok dü­şük bir yüz­dey­le oy­na­ma­la­rı on­la­rı ga­li­bi­yet­ten et­ti. Efes için çok önem­li bir ga­li­bi­yet­ti. Ba­zı rol­le­rin he­nüz tam otur­ma­mış ol­du­ğu la­ci­vert-be­yaz­lı­lar­da to­par­la­yı­cı et­ki ya­pa­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT