BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­nal: İs­te­di­ği­mi­zi al­dık

Ya­nal: İs­te­di­ği­mi­zi al­dık

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, li­gin so­nu­na ka­dar ya­ka­la­dık­la­rı tab­lo­nun de­vam et­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ya­nal, oyun­cu­la­rı­nın bir ta­kım ek­sik­le­ri­ni ka­pat­ma­la­rı ve so­nuç al­ma­sı­nı bil­me­le­ri­nin ken­di­le­ri için se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Li­gin ge­nel or­ta­la­ma­sı içe­ri­sin­de Trab­zons­por is­te­di­ği­ni al­dı. Biz yük­sek oyun kim­li­ği­mi­zi da­ha sık ara­lık­lar­la sa­ha­ya yan­sı­ta­bil­me­yi be­cer­me­li­yiz.‘ÜZE­Rİ­MİZ­DE BAS­KI YOK” Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, li­gin so­nu­na ka­dar ya­ka­la­dık­la­rı tab­lo­nun de­vam et­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ya­nal, oyun­cu­la­rı­nın bir ta­kım ek­sik­le­ri­ni ka­pat­ma­la­rı ve so­nuç al­ma­sı­nı bil­me­le­ri­nin ken­di­le­ri için se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Li­gin ge­nel or­ta­la­ma­sı içe­ri­sin­de Trab­zons­por is­te­di­ği­ni al­dı. Biz yük­sek oyun kim­li­ği­mi­zi da­ha sık ara­lık­lar­la sa­ha­ya yan­sı­ta­bil­me­yi be­cer­me­li­yiz. Üze­ri­miz­de bu­nu en­gel­le­ye­cek hiç­bir bas­kı yok” de­di. ‘RA­KİP­LE­Rİ­MİZ GÜÇ­Lܒ Lig­de tüm ra­kip­le­rin oyun içe­ri­sin­de güç­lü yön­le­ri­ni plan­lı bir şe­kil­de his­set­tir­me, güç­süz yön­le­ri­ni de ka­pa­ta­bil­me or­ga­ni­zas­yon­la­rı­nı ba­şa­rı­lı şe­kil­de uy­gu­la­dık­la­rı­na dik­kat çe­ken Ya­nal, “Do­la­yı­sıy­la lig­de ya­ba­na atı­la­cak ta­kım yok. Böy­le güç­lü ta­kım­lar­la li­gi da­ha renk­li olu­yor. Ta­raf­ta­rı­mı­zın bi­ze olan inan­cı ve ka­zan­ma duy­gu­su önem­li bir si­ner­ji ola­rak ge­ri dön­mek­te ve ta­kı­ma bü­yük kat­kı sağ­la­mak­ta­dır” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. > Gök­men ŞA­HİN- Trab­zon (İHA) DAR ALAN­DA ÇİFT KA­LE Trab­zons­por, Si­vas ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rür­ken, Er­sun Ya­nal oyun­cu­la­rın­dan bi­re bir­de et­ki­li ol­ma­la­rı­nı is­te­di. Bor­do-ma­vi­li ta­kım, ısın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan dar alan­da grup­lar ha­lin­de çift ka­le maç yap­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT