BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BÜYÜK FİNAL KAYSERİ'DE

BÜYÜK FİNAL KAYSERİ'DE

Ya­pı­mı bü­yük bir hız­la de­vam e­den Ka­dir Has S­ta­dı, Tür­ki­ye­-İs­pan­ya ma­çı­na ev sa­hip­li­ği ya­pa­cakYa­pı­mı bü­yük bir hız­la de­vam e­den Ka­dir Has S­ta­dı, Tür­ki­ye­-İs­pan­ya ma­çı­na ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. ­Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki, “Ha­va şart­la­rın­dan do­la­yı bir ak­si­lik ol­maz­sa dev maç bu­ra­da oy­na­na­cak” de­di. DEV STAT Bİ­Tİ­YOR Kay­se­ri’de ya­pı­mı sü­ren Ka­dir Has Sta­dı, plan­lan­dı­ğı za­man­da ta­mam­la­nır­sa Tür­ki­ye-İs­pan­ya mil­li ma­çı­nın Kay­se­ri’de oy­na­na­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki, stat in­şa­atın­da in­ce­le­me­de bu­lu­na­rak, yet­ki­li­ler­den ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi al­dı. Öz­ha­se­ki, bu­ra­da ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, stat­ta kol­tuk­la­rın yer­leş­ti­ril­me­si­ne ve dış kap­la­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı­na baş­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ha­va şart­la­rı­nın mü­sa­it ol­ma­sı du­ru­mun­da stat in­şa­atı­nın yıl­so­nu­na ka­dar ta­mam­lan­ma­sı­nı plan­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Öz­ha­se­ki, Tür­ki­ye-İs­pan­ya ara­sın­da oy­na­na­cak gru­bun en önem­li ma­çı­na ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan bü­yük mut­lu­luk du­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. TERİM İNCELEYECEK Sta­dın bir an ön­ce bi­ti­ril­me­si için yo­ğun şe­kil­de ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü ifa­de eden Öz­ha­se­ki, ‘’Kol­tuk­lar yer­leş­ti­ri­lip, kap­la­ma­lar ya­pıl­ma­ya baş­la­nın­ca in­şa­at zevk ver­me­ye baş­la­dı. Şu an tek sı­kın­tı­mız, kar düş­me­den kap­la­ma­la­rı bi­tir­mek. Ha­va şart­la­rı mü­sa­it olur­sa 1 ay için­de in­şa­at bi­te­bi­lir. Bu hız­la de­vam eder­sek Fe­de­ras­yon­dan tem­sil­ci­ler ge­le­cek. Ni­san ayın­da Tür­ki­ye’de oy­na­na­cak Tür­ki­ye-İs­pan­ya Dün­ya Ku­pa­sı ele­me ma­çı­nı Kay­se­ri’ye ve­re­cek­ler. Fa­tih Ho­ca ile Fe­de­ras­yon­dan ar­ka­daş­lar bu­ra­ya ge­le­cek. Sta­dı ha­zır gö­rür­ler­se FI­FA’ya Kay­se­ri’yi bil­di­re­cek­ler. 15 Ocak’a ka­dar yer bil­dir­me şar­tı var­mış. On­lar da he­ye­can­la sta­dın bit­me­si­ni bek­li­yor­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT