BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şim­di ol­ma­dı Er­tuğ­rul Ho­ca

Şim­di ol­ma­dı Er­tuğ­rul Ho­ca

“Adam gi­bi adam” de­di­ğim ve her or­tam­da sa­vun­du­ğum Er­tuğ­rul Sağ­lam ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­tı be­ni, elin­den oyun­ca­ğı alın­mış ço­cuk gi­bi.“Adam gi­bi adam” de­di­ğim ve her or­tam­da sa­vun­du­ğum Er­tuğ­rul Sağ­lam ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­tı be­ni, elin­den oyun­ca­ğı alın­mış ço­cuk gi­bi. Ya­zık!.. Ça­lış­ma ha­ya­tıy­la il­gi­li “mah­rem”le­ri ulu or­ta ko­nuş­tu­ğu ku­la­ğı­ma ge­li­yor­du da “Er­tuğ­rul Ho­ca yap­maz böy­le şey” di­ye ih­ti­mal ver­mi­yor­dum. Ya­nıl­mı­şım!.. Ho­ca ge­çen­ler­de Fa­tih Üni­ver­si­te­si’nin dü­zen­le­di­ği bir söy­le­şi­ye ka­tıl­dı ve es­ti sa­vur­du. Ku­lüp baş­ka­nı­nı, yö­ne­ti­mi, oyun­cu­la­rı ve med­ya­yı suç­la­dı. Yap­ma Ho­cam!.. İn­san­la­rı suç­la­ya­rak yol ala­maz­sın! Lüt­fen ya ha­yır ko­nuş ya da sus! >> Aman Skib­be dik­kat! Ar­da Tu­ran‘ın Ka­me­run­lu Fo­e‘yi ha­tır­la­tan o fe­na­laş­ma ola­yı be­ni ka­ran­lık deh­liz­le­re sü­rük­le­di. Sa­at­ler­ce dü­şün­düm; ku­sur ner­de? Ar­da‘da mı, Skib­be‘de mi, “ka­zan­ma” uğ­ru­na spor­cu sağ­lı­ğı­na ye­ter­li öze­ni gös­ter­me­yen sis­tem­de mi? Yok­sa fut­bo­lun gi­de­rek bi­yo­nik bir ca­na­va­ra dö­nüş­me­sin­de mi? Ba­rış, dost­luk, kar­deş­lik gi­bi gü­zel has­let­le­ri acı­ma­sız­ca par­ça­la­yan ger­çek fai­li bu­la­ma­dım! Çok ulus­lu şir­ket­ler, rei­ting avın­da­ki tv’ler, traj der­di­ne düş­müş ga­ze­te­ler, id­di­a oyun­la­rı ve öl­çü­süz re­ka­bet şart­la­rı­nın duy­gu­suz bi­rer ro­bo­ta dö­nüş­tür­dü­ğü fut­bol... Dik­kat! Bir in­san ka­zan­mak bin­ler­ce za­fer­den da­ha önem­li­dir! >> Veselinoviç’ten Ara­go­nes’e des­tek Tür­ki­ye’de adı “til­ki”ye çı­kan ve F.Bah­çe’yi 103 gol ile şam­pi­yon ya­pan To­dor Ve­se­li­no­viç‘e Es­ma Sul­tan Ya­lı­sı’ndan bo­ğa­zı sey­re­der­ken sor­dum, “Ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?” Şöy­le de­di; “İs­tan­bul’u... Pro­fes­yo­nel­lik­ten çok pa­ra ve iti­bar ka­zan­dım ama ken­di­mi ar­tık ama­tör­le­re ada­dım. Çün­kü en bü­yük haz­zı ye­ni yıl­dız­lar keş­fet­mek için git­ti­ğim ama­tör maç­lar­da alı­yo­rum!” Mes­lek­ta­şı Ara­go­nes’i sor­dum; “Çok bil­gi­li, inat­çı ve tek­nik oyu­nu he­def­le­yen ka­li­te­li bir tek­nik adam! Fa­kat du­yu­yo­rum ki F.Bah­çe’de bir çok tek­nik ada­mın ya­şa­dı­ğı zor­lu­ğu ya­şı­yor” de­di ve ek­le­di “Pas­lı, iyi atak ve sağ­lam de­fans ya­pan bir ta­kı­mı oturt­mak za­man is­ter. F.Bah­çe’yi ger­çek­ten se­ven­le­re tav­si­yem, fut­bo­lun key­fi­ne var­mak is­ti­yor­lar­sa Ara­go­nes’i ra­hat bı­rak­sın­lar!” Du­yu­ru­lur. >> ­Şü­kür’ün ek­si­ği ne? ­Ha­kan Şü­kür, tek­nik a­dam ol­ma­ya ka­rar ver­miş. İ­na­nın hiç bir ha­ber be­ni bu ka­dar se­vin­dir­mez­di. Sa­hi Ha­kan Şü­kür‘ün, mev­cut tek­nik a­dam­lar­dan ek­si­ği ne? >> Gi­ray Bu­lak Ho­ca’yı ara­yın! Gi­ray Bu­lak‘ın psi­ko­log ara­dı­ğı­nı oku­yan bir çok psi­ko­log bi­zi ara­dı, “Ho­ca­ya yar­dı­ma ha­zı­rım” di­ye. Ho­ca psi­ko­lo­ğu­nu bul­du mu bil­mem ama bi­zi ara­yan­lar­dan sa­mi­mi­ye­ti­ne inan­dık­la­rı­ma Kon­yas­por’un ad­re­si­ni ver­dim, “Gi­ray Ho­ca’yı ara­yın gö­rü­şün” di­ye. >> De­ğiş­ti­rin ama siz de de­ği­şin Bo­zuk plak gi­bi dö­nü­yor bi­zim tek­nik adam­la­rın ku­lüp­ler ara­sı ro­tas­yo­nu. Bi­ri bı­rak­ma­dan, di­ğe­ri gö­rü­şü­yor. Ey yö­ne­ti­ci­ler, ho­ca­nı­zı kı­yım yap­ma­dan de­ğiş­ti­rin ama lüt­fen ka­fa­nı­zı da de­ğiş­ti­rin! >> mıh­la­ma “Ku­yu de­rin” di­yen­ler ba­tar­lar ama “İpim ni­ye kı­sa” di­yen ve si­ner­ji­si­ni çı­kış yo­lu bul­mak için har­ca­yan­lar dai­ma yük­se­lir­ler. H.S.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT