BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gur­bet­çi­ye he­di­ye

Gur­bet­çi­ye he­di­ye

Mil­li Ta­kım, çok­ça gay­ret, çok­ça mü­ca­de­le ve bol­ca şan­sıy­la son 4’e gir­di­ği Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’ndan son­ra Dün­ya Ku­pa­sı Grup Ele­me­le­ri’nde çar­şaf­lar gi­bi ol­du.Mil­li Ta­kım, çok­ça gay­ret, çok­ça mü­ca­de­le ve bol­ca şan­sıy­la son 4’e gir­di­ği Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’ndan son­ra Dün­ya Ku­pa­sı Grup Ele­me­le­ri’nde çar­şaf­lar gi­bi ol­du. Ve dün ak­şam di­şe gö­re ta­kım Avus­tur­ya’yı bol­ca hır­pa­la­yıp, en azın­dan Vi­ya­na’da­ki gur­bet­çi­le­ri­mi­ze ikin­ci Çek ma­çı key­fi ya­şat­tı. Bu fi­ya­ka­nın için­de Tun­cay‘ın 3 ha­ri­ka go­lüy­le Meh­met Au­re­li­o‘nun bu­ram bu­ram us­ta­lık ko­kan sa­yı­sı da ge­ce­nin taç­lan­dı­rıl­ma­sı idi. Dün ak­şam­ki fut­bo­lu ge­niş tek­nik­ler­le ya­zıp çiz­me­nin bir ale­mi yok. Ama bir ha­zır­lık ma­çı­nın res­mi kar­şı­laş­ma­la­ra gön­de­re­ce­ği çok şey de var­dır. Meh­met Yıl­dız‘la ilk ya­rı­yı 4-5-1 oy­na­yan Mil­li Ta­kım, bu oyun for­ma­tı için Tür­ki­ye’de Nob­re‘den baş­ka bir sant­rfor bu­lun­ma­dı­ğı­nı aca­ba dün ak­şam an­la­dı mı? Ya­rım sa­at­ten faz­la böy­le bir ra­ki­bin ce­za sa­ha­sı­nı gö­re­me­miş ol­mak Te­rim Ho­ca’ya ne­ler an­lat­tı aca­ba? Son­ra 4-2-4’e dö­nüş­le Tun­cay‘ı, Meh­met Yıl­dız‘la de­ğiş­miş, Ha­lil‘e ya­kın oy­nat­mak, bir ke­na­ra Sab­ri‘yi, di­ğer ke­na­ra da Ka­zım‘ı al­mak Avus­tur­ya ta­kı­mı­nı iyi bi­rik­ti­ği or­ta alan­dan ya­ya­rak çö­ker­ti­ver­di. Ta­bii Fa­tih Ho­ca’nın, ne­re­dey­se bir ay­dan faz­la sü­re­dir ta­kı­mın­da ye­dek bi­le çık­ma­yan, ve de at­rak­si­yon pe­şin­de­ki Ka­zım‘a bu ka­dar uzun sü­re ta­ham­mül et­miş ol­ma­sı da şa­şı­la­cak şey­di. Ma­dem Nu­ri Şa­hin kad­ro­da var sev­gi­li ho­cam, bi­zim ta­kım ne­den di­rek­si­yo­nun­da şo­för bu­lun­ma­yan bir oto­mo­bil gi­bi sa­ha­ya sü­rü­lü­yor. De­dik ya adı ha­zır­lık ma­çı. Sko­ru bir ya­na, önem­li olan çı­ka­cak ders­le­re ça­lış­mak. Ehh iş­te 4 gol de gur­bet­çi­ye bak­la­va-bö­rek ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT