BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma’la­şan bir dün­ya

Oba­ma’la­şan bir dün­ya

Dün­ya­mız Oba­ma’la­şı­yor mu ne­dir? Ül­ke­le­rin bün­ye­le­rin­de öy­le şey­ler ger­çek­le­şi­yor ki, dün de­ne­cek ya­kın geç­miş­te akıl­dan ge­çi­ril­mez­di.Dün­ya­mız Oba­ma’la­şı­yor mu ne­dir? Ül­ke­le­rin bün­ye­le­rin­de öy­le şey­ler ger­çek­le­şi­yor ki, dün de­ne­cek ya­kın geç­miş­te akıl­dan ge­çi­ril­mez­di. Bir­le­şik Ame­ri­ka’da Ann Dun­wo­ody adın­da 55 ya­şın­da kor­ge­ne­ral rüt­be­sin­de bir ha­nı­ma, bü­yük tö­ren­le ve Baş­kan Bush’un ona­yı ile 4. yıl­dız ta­kı­la­rak or­ge­ne­ral’lik ve­ril­di. Dün­ya ta­ri­hin­de bu as­ke­rî rüt­be­de ve fii­len as­ker­lik gö­re­vin­de bir ka­dın ha­tır­la­mı­yo­rum. Ba­ba­sı, bü­yük­ba­ba­sı, onun da ba­ba­sı hep West Po­int me­zu­nu imiş­ler ki, ABD’nin ün­lü ka­ra harb oku­lu­dur. Ann Dun­wo­ody de 33 yıl ön­ce 22 ya­şın­da teğ­men ola­rak bu­ra­dan me­zun ol­muş. ABD ka­ra or­du­su­nun yüz­de 12’si­ni ka­dın­lar oluş­tu­ru­yor. Ye­şil­ler Par­ti­si, Fe­de­ral Al­man­ya’nın 3. bü­yük par­ti­si­dir. Koa­lis­yo­na ka­tı­lır ve ek­se­ri­ya dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­nı alır. Cem Öz­de­mir, 21 Ara­lık 1965’te Al­man­ya’da doğ­mak­la 43 ya­şın­da­dır. Tür­ki­ye’den Al­man­ya’ya gö­çen iş­çi bir ba­ba ile iş­çi bir an­ne­nin oğ­lu­dur. 1981’de 16 ya­şın­da Ye­şil­ler Par­ti­si’ne gi­ri­yor. 16 Ekim 1994’te 29 ya­şın­da, Ley­lâ Okur’la bir­lik­te Fe­de­ral Mec­lis’e mil­let­ve­ki­li se­çil­di (Bun­des­tag‘a 4 yıl için 603 mil­let­ve­ki­li se­çi­lir, ba­raj Av­ru­pa için çok yük­sek yüz­de 5’tir). Öz­de­mir hâ­len İs­tan­bul şi­ve­si ile bi­zim mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin ba­zı­la­rın­dan çok da­ha te­miz Türk­çe ko­nu­şu­yor. 2 yıl ön­ce Av­ru­pa Par­la­men­to­su’na da mil­let­ve­ki­li se­çil­di ise de şim­di is­ti­fa et­miş­tir. Cem Öz­de­mir, bir­kaç gün ön­ce Ye­şil­ler Par­ti­si bü­yük kon­gre­sin­de, yüz­de 80’e ya­kın oy ala­rak, Cla­udi­a Roth ile be­ra­ber par­ti­nin eş baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di. Par­ti­ye ne­den­se 2 ge­nel baş­kan se­çi­li­yor. Cla­udi­a Ha­nım, her yıl Tür­ki­ye’ye ge­lip ül­ke­mi­zi ge­zen ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı­mız bir Al­man mil­let­ve­ki­li­dir, şim­di Av­ru­pa Par­la­men­to­su’nda. Fe­de­ral Al­man­ya gi­bi dün­ya­nın 3. dev­le­ti­nin 3. par­ti­si­nin ge­nel baş­kan­lı­ğı­nın öne­mi üze­rin­de söz söy­le­mek fu­zu­li­dir. Bir Türk göç­men ço­cu­ğu­nun se­çim­le bu mer­te­be­ye yük­sel­me­si, bü­tün dün­ya­da il­gi çek­ti. ABD’de nü­fu­sun an­cak yüz­de 12’si­ni oluş­tu­ran Si­yah­lar’dan ba­ba­sı Ken­ya­lı zen­ci bir se­na­tö­rün baş­kan se­çil­me­si­nin Av­ru­pa kıt’asın­da yan­sı­ma­sı gi­bi al­gı­la­yan­lar ol­du. Çev­re, çif­te va­tan­daş­lık ve Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa Bir­li­ği üye­li­ği için ça­lı­şa­ca­ğı­nı söy­le­yen Öz­de­mir, Fe­de­ral Al­man­ya dı­şiş­le­ri ba­ka­nı da olur mu der­si­niz? Dün­ya­mız Oba­ma’la­şı­yor mu bil­mem. Fa­kat bir­ta­kım ol­maz­la­rın olur hâ­le dö­nüş­tü­ğü mu­hak­kak. Öz­de­mir’i kut­lu­yo­ruz. Baş­ka Öz­de­mir’ler de bek­li­yo­ruz...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT