BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ki­ka, a­dak, kur­ban, sa­da­ka

A­ki­ka, a­dak, kur­ban, sa­da­ka

Su­al: Aki­ka ne­dir? CE­VAP: Aki­ka, ço­cuk ni­me­ti­ne kar­şı­lık, Al­la­hü te­âlâ­ya şük­ret­mek için hay­van kes­mek­tir. Aki­ka, ço­cuk­la­rı be­la ve has­ta­lık­lar­dan ko­rur. Er­kek ço­cuk için iki, kız ço­cuk için bir aki­ka hay­va­nı ke­si­lir. Aki­ka hay­va­nı, kur­ban­lık hay­van gi­bi­dir.Su­al: Aki­ka ne­dir? CE­VAP: Aki­ka, ço­cuk ni­me­ti­ne kar­şı­lık, Al­la­hü te­âlâ­ya şük­ret­mek için hay­van kes­mek­tir. Aki­ka, ço­cuk­la­rı be­la ve has­ta­lık­lar­dan ko­rur. Er­kek ço­cuk için iki, kız ço­cuk için bir aki­ka hay­va­nı ke­si­lir. Aki­ka hay­va­nı, kur­ban­lık hay­van gi­bi­dir. Şe­fa­at et­me­si için di­ye, öl­müş ço­cuk, to­run için de ke­si­le­bi­lir. Hat­ta yaş­lı kim­se, ken­di­si için de ke­se­bi­lir. Pey­gam­ber efen­di­miz de, ken­di­si için aki­ka kes­miş­tir. Adak, aki­ka ve­ya ölü­ler için ke­si­le­cek kur­ban da, ilim neş­riy­le meş­gul bir vak­fa kes­ti­ri­le­bi­lir. Böy­le­ce ilim neş­ri­ne kat­kı­mız ol­du­ğu için farz se­va­bı alı­rız. İlim tah­si­li ya­pı­lan yer­le­re, di­ne uy­gun ola­rak ze­kât, fit­re, adak, aki­ka ve­ya sa­da­ka şek­lin­de ya­pı­lan yar­dım­lar, in­sa­nı ka­za­lar­dan, be­la­lar­dan ko­rur. Dün­ya­da, sıh­hat ve afi­yet için­de bir ömür sür­me­ye se­bep olur. Ay­rı­ca farz olan ilim yay­ma se­va­bı­na ka­vu­şu­lur. Ma­lı olup da ze­kât, sa­da­ka ver­me­yen, sı­kın­tı için­de ya­şar. Bir ha­dis-i şe­rif mea­li şöy­le­dir: (Has­ta­la­rı­nı­zı sa­da­kay­la te­da­vi edin! Sa­da­ka, her has­ta­lı­ğı de­fe­der, be­la sa­da­ka­yı ge­çe­mez, onun için sa­da­ka ver­mek­te ace­le edin!) [Ta­be­ra­ni, Bey­he­ki] İh­lâs Vak­fı, öğ­ren­ci yurt­la­rın­da, bin­ler­ce üni­ver­si­te­li fa­kir öğ­ren­ci­yi ve bil­has­sa Türk dün­ya­sın­dan ge­len muh­taç öğ­ren­ci­le­ri ba­rın­dır­mak­ta­dır. On­la­rın bir­çok ih­ti­ya­cı, ha­yır­se­ver­le­rin yar­dım­la­rıy­la sağ­lan­mak­ta­dır. İh­lâs Vak­fı se­ne­ler­dir, ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rı­mı­zın yap­tık­la­rı yar­dım­la­rı, en iyi şe­kil­de de­ğer­len­dir­mek­te­dir. Türk Dün­ya­sı’ndan ve yurt için­den ge­len fa­kir öğ­ren­ci­le­re her tür­lü yar­dı­mı yap­mak­ta­dır. Yurt­lar­da üç öğün ye­mek çık­mak­ta, İh­lâs Vak­fı öğ­ren­ci­le­re sev­gi ve şef­kat ku­ca­ğı­nı aç­mak­ta­dır. Bu öğ­ren­ci yurt­la­rı­nın bir yıl­lık et ih­ti­ya­cı, ha­yır­se­ver­le­rin ver­dik­le­ri kur­ban ve­kâ­let­le­riy­le kar­şı­lan­mak­ta­dır... İh­lâs Vak­fı, ül­ke­mi­zin yüz akı­dır. Eği­ti­me ve dev­le­ti­mi­ze ver­di­ği hiz­met ve des­tek­le en iyi şe­kil­de ka­mu hiz­me­ti yap­mak­ta­dır. Dün­ya ta­ri­hin­de va­kıf me­de­ni­ye­ti­ni ku­ran de­de­le­ri­mi­zin to­ru­nu ola­rak, va­kıf­la­rı, ha­yır ku­rum­la­rı­nı ve ilim yu­va­la­rı­nı kur­ban ve­kâ­le­ti ve­re­rek ve­ya baş­ka şe­kil­de des­tek­le­mek, bil­gi­li, kül­tür­lü öğ­ren­ci­le­rin ye­tiş­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak, mil­lî ve di­nî bir va­zi­fe­dir. İh­lâs Vak­fı’na kur­ban ve­kâ­le­ti ve­ren, İh­lâs Vak­fı’nın hiz­met­le­ri­ne iş­ti­rak et­miş olur. Kur­ban ve­kâ­le­ti ver­mek is­te­yen, her­han­gi bir İh­lâs Vak­fı öğ­ren­ci yur­du­na ve­ya Tür­ki­ye Ga­ze­te­si bü­ro­su­na te­le­fon ede­rek, kur­ban ve­kâ­le­ti ve­re­bi­lir. Kur­ban be­del­le­ri ve her tür­lü yar­dım için ge­rek­li ban­ka he­sap nu­ma­ra­la­rı, (0 212) 513 99 00 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan öğ­re­ni­le­bi­lir. www.ih­las­vak­fi.com ad­re­sin­de de ge­rek­li bil­gi­ler mev­cut­tur. > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT