BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya ol­ma­say­dı­nız!

Ya ol­ma­say­dı­nız!

Bir­kaç sa­tır not ya­zı­yor­dum, ir­kil­dim bir­den... Çün­kü yaz­dı­ğım kâ­ğı­dı oku­dum ki, şöy­le ya­zı­yor­du: Ya siz­ler ol­ma­say­dı­nız!Bir­kaç sa­tır not ya­zı­yor­dum, ir­kil­dim bir­den... Çün­kü yaz­dı­ğım kâ­ğı­dı oku­dum ki, şöy­le ya­zı­yor­du: Ya siz­ler ol­ma­say­dı­nız! Ya siz­ler ol­ma­say­dı­nız?.. Ol­ma­say­dı­nız! Me­se­la; ay­na ne gös­te­re­bi­lir, ba­kan ol­ma­yın­ca? Yo­lu ol­ma­yan şe­hir­ler ne­ye ben­zer ve­ya an­la­mı ne ka­dar olur şe­hir­le­re çık­ma­yan yol­la­rın?.. Oku­ya­nı ol­ma­yan mek­tup­lar; gö­ğü vu­ran ok­la­ra ben­zer­di! Öy­le de­ğil mi? * Ço­ğu za­man dü­şün­müş­tüm ve hep ay­nı so­nu­ca çı­kar­mış­tı bu yol be­ni: Ya siz­ler ol­ma­say­dı­nız! Siz­ler ol­ma­say­dı­nız; ben aca­ba kim olur­dum? Ha­ni, bu­lu­ta ba­kar çi­çek­ler, yüz­le­ri­ni ona dö­ner­ler... Fa­kat o de­ğil­dir rah­me­ti ve­ren; Bu­lut, ara­cı­dır yağ­mu­ra! Bu­lut ara­cı­dır ama, lez­zet tep­si­si­ni elin­de ta­şı­yan hiz­met­çi­yi gö­rür göz! Hâl­bu­ki he­di­ye Sul­tan’ın ih­sâ­nı­dır!.. Ço­ğu za­man dü­şün­müş ve so­nun­da an­lar gi­bi ol­mu­şum; bu­lut­la­rın, çöl­ler­den ge­çer­ken, ne­den yağ­mur bı­rak­ma­dı­ğı­nı!.. Ve an­lar gi­bi ol­dum; siz­ler ol­ma­say­dı­nız hâ­li­min ne ola­ca­ğı­nı! * Çi­çek­ler is­te­me­se, su ak­maz­dı bel­ki de gök­ten; be­bek­ler muh­taç ol­ma­sa, süt çık­maz­dı gö­ğüs­ler­den! Sis bi­le gı­da­sı ço­ğu yap­rak­la­rın; ça­mu­ru bi­le emen kök­ler olu­yor... Ya­zı­yor­dum iş­te, ir­kil­dim bir­den... Çün­kü bak­tım ki yaz­dı­ğım kâ­ğı­da; “Siz­ler ol­ma­say­dı­nız, kim bi­lir ne olur­dum” ya­zı­yor­du!.. ....... Tür­ki­ye Ço­cuk Der­gi­si’nde “Sey­ya­hı­fa­kir Mu­am­mer Çe­le­bi” say­fa­la­rı­mız ol­du­ğu­nu... Her ay bu say­fa­lar­da bol re­sim­li ge­zi ya­zı­la­rı­mı­zın çık­tı­ğı­nı bi­li­yor­su­nuz. Bu ay­ki sa­yı­da “Bağ­lum” iş­len­miş­ti. Ön­ce­ki sa­yı­da “Pa­muk­ka­le” var­dı ve bir son­ra­ki sa­yı için “Gö­re­me, pe­ri ba­ca­la­rı”nı an­lat­tık... Pe­ki ben bun­la­rı ni­ye an­lat­tım? Şu müj­de­yi ver­mek için an­lat­tım: TÜR­Kİ­YE ÇO­CUK ve YE­MEK ZEV­Kİ Der­gi­le­ri, is­ter­se­niz ar­tık ka­pı­nı­za ge­le­cek! www.tur­ki­ye­co­cuk.com.tr ve www.ye­mek­zev­ki.com.tr ad­res­le­rin­den der­gi­le­ri in­ce­le­ye­bi­lir... Ve­ya (0212) 454 25 17 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan ve­ya hak­ki­gu­ner­kan@img.com.tr ad­re­sin­den bil­gi ala­bi­lir­siz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT