BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karla uydudan mücadele

Karla uydudan mücadele

Ge­li­şen tek­no­lo­jik sis­tem­ler, kar­la mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­na da ye­ni bir bo­yut ka­zan­dır­dı. Kay­se­ri İl Ö­zel İ­da­re­si, 110 per­so­nel ve ta­ma­mın­da GPS sis­te­mi bu­lu­nan 60 a­raç ve e­kip­man­la yü­rü­te­ce­ği kar­la mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­nı uy­du ü­ze­rin­den ta­kip e­de­cek.Ge­li­şen tek­no­lo­jik sis­tem­ler, kar­la mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­na da ye­ni bir bo­yut ka­zan­dır­dı. Kay­se­ri İl Ö­zel İ­da­re­si, 110 per­so­nel ve ta­ma­mın­da GPS sis­te­mi bu­lu­nan 60 a­raç ve e­kip­man­la yü­rü­te­ce­ği kar­la mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­nı uy­du ü­ze­rin­den ta­kip e­de­cek. Kay­se­ri İl Ö­zel İ­da­re­si Ge­nel Sek­re­te­ri Mus­ta­fa At­sız, so­rum­lu­luk sa­ha­la­rın­da­ki top­lam 2842 ki­lo­met­re yol­da, 14 g­rey­der, 10 do­zer, 8 kar bı­çak­lı kam­yon, 2 a­det kar sa­vur­ma ma­ki­ne­si, 6 a­det bi­nek a­raç i­le 20 yar­dım­cı a­raç ve e­kip­man­la kar­la mü­ca­de­le ça­lış­ma­sı ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. At­sız, “Kar­la mü­ca­de­le a­raç­la­rı­mı­zın ta­ma­mın­da GPS sis­te­mi mev­cut­tur. Uy­du­dan iz­le­nen a­raç­lar bu sa­ye­de da­ha ve­rim­li bir şe­kil­de hiz­met sun­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, ih­ba­rı ya­pı­lan a­cil o­lay­la­ra da en ya­kın e­kip, en kı­sa za­man­da yön­len­di­ri­le­cek­tir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT