BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gece u­ya­nır mı?

Gece u­ya­nır mı?

Ye­ni an­ne ba­ba o­lan çift­ler i­çin ge­ce­le­ri u­yu­mak â­de­ta e­ri­şil­mez bir ha­yal ha­li­ne ge­lir. Siz de bu çift­ler­den­se­niz, be­be­ği­ni­zin uy­ku p­rob­lem­le­ri­ni çöz­mek i­çin bu tavsiyelerden ya­rar­la­na­bi­lir­si­niz.> Be­be­ği­min ger­çek­ten sır­tüs­tü uyu­ma­sı mı ge­re­ki­yor?... “-Uz­man­lar ye­ni do­ğan be­bek­le­rin hep­si­nin sır­tüs­tü uyu­tul­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yor. Be­be­ği­niz bü­yü­yüp ha­re­ket et­me­ye, ya­ta­ğın­da dön­me­ye baş­la­dık­ça ken­di­si için en ra­hat ko­nu­mu za­ten bu­la­cak­tır...” > Bü­tün ge­ce de­lik­siz uyu­ma­sı­nı na­sıl sağ­la­ya­bi­li­rim?... “-Ge­ce­le­ri uy­ku­nun bö­lün­me­si çi­çe­ği bur­nun­da an­ne-ba­ba­la­rın en yay­gın so­run­la­rın­dan­dır. Gün­lük iş­le­ri bel­li bir dü­ze­ne oturt­mak, be­be­ği­ni­zi gün için­de da­ha faz­la bes­le­mek ve be­be­ği­ni­zi iyi ay­dın­la­tıl­mış bir yer­de bi­raz kes­tir­me­si­ni sağ­la­mak ge­ce bo­yun­ca uyu­ma­sı­nı sağ­lar...” > Onu bes­le­mek için na­sıl uyan­dı­ra­bi­li­rim?... “-Be­be­ği­ni­zi gö­re­bi­le­ce­ği­niz bir ye­re ya­tı­rın. Bi­raz kı­pır­dan­ma­ya, ha­fif ses­ler çı­kar­ma­ya baş­la­yın­ca bes­le­me za­ma­nı gel­miş­tir. Ön­ce­lik­le giy­si­le­ri­ni çı­ka­rın, al­tı­nı çöz­me­ni­ze ge­rek yok. Be­be­ği­ni­zin te­ni­nin si­zin­ki­ne değ­me­si onun üze­rin­de uya­rı­cı bir et­ki ya­ra­tır, ada­ma­kıl­lı bes­len­mek için uya­nık kal­ma­sı­nı sağ­lar...” > Be­be­ği­mi ge­ce­le­ri de bes­le­mem ge­re­ki­yor mu?... “-Ço­ğu be­bek al­dık­la­rı be­sin­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nü ge­ce öğün­le­rin­den sağ­lar­lar. Be­be­ği­niz do­ğa­lı al­tı haf­ta­yı geç­tiy­se, sağ­lı­ğı ve ki­lo­su ye­rin­dey­se ge­ce­le­ri bes­le­mek için uyan­dır­ma­nı­za ge­rek yok...” > Be­be­ği­mi­zin bi­zim­le bir­lik­te uyu­ma­sı ge­re­ki­yor mu?... “-Ge­ce­le­ri be­be­ği­niz­le ay­nı ya­tak­ta uyu­mak ge­ce vak­ti­ni hem siz hem de eşi­niz için da­ha ko­lay ha­le ge­ti­re­bi­lir. Em­zir­me bu sa­ye­de an­ne­ler için ko­lay­la­şır, ay­rı­ca bu ya­kın­lı­ğın ço­cu­ğu­nu­za da fay­da­sı var­dır...” Beliniz nasıl incelir? > Giy­di­ği­niz hiç­bir kı­ya­fe­ti ken­di­ni­ze ya­kış­tı­ra­mı­yor­su­nuz. Ay­na­ya her bak­tı­ğı­nız­da çıl­dı­ra­cak gi­bi olu­yor­su­nuz..Ah, şu gö­be­ği­niz ol­ma­sa...Ya da be­li­niz ka­lın ol­ma­sa... > Ka­rın­da­ki yağ hüc­re­le­ri­ni; ta­hıl ürün­le­ri, mey­ve, seb­ze, gi­bi lif­li be­sin­ler tü­ke­te­rek eri­te­bi­lir­si­niz. Sin­di­rim sis­te­mi­nin dü­zen­li ola­rak ça­lış­ma­sı­na özen gös­te­rin ve gün­de en az 2 lit­re su için. > Ta­hıl ürün­le­ri­nin şe­ker­le ve­ya tu­runç­gil­ler­le ka­rış­tı­rıl­ma­sı gaz şi­ka­yet­le­ri­ne ne­den ola­bi­li­yor. Do­la­yı­sıy­la bu be­sin­le­ri ay­nı an­da tü­ket­me­me­li­si­niz. Çiğ seb­ze­le­ri ren­de­le­ye­rek yi­yin. > Sa­bah­la­rı uya­nır uyan­maz 1 bar­dak bit­ki ya da mey­ve ça­yı için. Çün­kü çay, gün için­de ye­ni­len yi­ye­cek­le­rin da­ha hız­lı ve da­ha ko­lay ya­kıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Bu da kar­nın düz­leş­me­si için en önem­li et­ken. HAMİLELİKTE eg­zer­siz ö­nem­li! Uz­man­lar; ge­be­lik­te bel­li ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de uy­gu­la­na­cak eg­zer­si­zin pek çok ya­rar sağ­la­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Ha­mi­le­le­rin ya­pa­ca­ğı eg­zer­si­zin so­lu­num ve do­la­şım sis­tem­le­ri­nin da­ha iyi ça­lış­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Uz­man Dr. İs­ma­il To­pal, “Bu du­rum, ge­be­nin ken­di­si­ni da­ha iyi his­set­me­si­ni, sağ­lık­lı ki­lo al­ma­sı­nı, po­zi­tif duy­gu­la­ra yö­nel­me­si­ni ve ken­di­ne gü­ve­ni­nin art­ma­sı­nı sağ­lar. Eg­zer­siz, an­ne ada­yın­da ge­be­li­ğe bağ­lı uy­ku­suz­luk, bel ağ­rı­sı, ba­cak­lar­da ka­sıl­ma, va­ris, ba­sur gi­bi şi­ka­yet­le­rin azal­ma­sı­nı sağ­lar” di­yor. To­pal, dü­zen­li eg­zer­si­zin se­zar­yen­le do­ğum ris­ki­ni azal­ta­ca­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, “Eg­zer­siz, do­ğum son­ra­sı lo­hu­sa­lık sü­re­ci­ni kı­sal­tır ve an­ne­nin da­ha ko­lay ki­lo ver­me­si­ni sağ­lar. Sağ­lık­lı hayatın önem­li bir par­ça­sı olan eg­zer­siz, ha­mi­le­ler için de vaz­ge­çil­mez bir uy­gu­la­ma­dır. Bu du­rum dik­ka­te alı­na­rak, an­ne aday­la­rı, dü­zen­li eg­zer­siz­le­ri dok­tor­la­rıy­la ile­ti­şim ha­lin­de ola­rak ak­sat­ma­dan yap­ma­lı­dır” şek­lin­de ko­nu­şu­yor. Ha­va kir­li­li­ği si­ga­ra et­ki­si ya­pı­yor Ha­va kir­li­li­ği­nin, kro­nik ak­ci­ğer ra­hat­sız­lık­la­rın­da, si­ga­ra ka­dar et­ki­li ol­du­ğu bil­di­ril­di. Prof. Dr. Fa­ruk Özer, her kış ol­du­ğu gi­bi bu kış da ha­va kir­li­li­ği ve so­ğu­ğun et­ki­siy­le gö­ğüs has­ta­lı­ğı va­ka­la­rın­da ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di. Kış mev­si­min­de ge­nel ola­rak kro­nik ak­ci­ğer has­ta­la­rın­da ar­tış ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof. Dr. Özer, bu­nun se­bep­le­ri ara­sın­da en baş­ta si­ga­ra içil­me­si, si­ga­ra içi­len or­tam­lar­da si­ga­ra du­ma­nı so­lun­ma­sı ve ha­va kir­li­li­ği­nin gel­di­ği­ni ifa­de et­ti. Prof. Dr. Özer, kro­nik ak­ci­ğer ra­hat­sız­lık­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı ya da nük­set­me­sin­de kı­şın ar­tan gri­bal en­fek­si­yon­la­rın da önem­li rol oy­na­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ye­te­nek­li ço­cuk­la­rın bü­yük bu­luş­ma­sı Bü­tün ye­te­nek­li ço­cuk­lar, Bah­çe­şe­hir’in lüks ve kon­for­lu a­lış­ve­riş mer­ke­zi P­res­ti­ge Mall’de bir a­ra­ya ge­le­cek. P­res­ti­ge Mall Ço­cuk K­lü­bü ta­ra­fın­dan ya­rın ya­pı­la­cak ‘En ye­te­nek­li Ço­cuk Ya­rış­ma­sı’n­da ço­cuk­lar ye­te­nek­le­ri­ni, her bi­ri ko­nu­la­rın­da uz­man e­ği­tim da­nış­man­la­rı gö­ze­ti­min­de ser­gi­le­me fır­sa­tı bu­la­cak. ‘Mü­zist Mü­zik E­ği­tim Mer­ke­zi’ ve ‘Ants­por’ s­pon­sor­lu­ğun­da ya­pı­la­cak ya­rış­ma­da ye­te­nek­le­riy­le göz dol­du­ran ço­cuk­la­ra bi­rer dö­nem mü­zik ve s­por bur­su ve­ri­le­cek. Kı­şın ne­fis ko­ku­su MANDALİNA Son­ba­har ve kış ay­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez mey­ve­si man­da­li­na tam bir şi­fa kay­na­ğı... Bu mey­ve­yi bol bol tü­ke­ten­ler, g­rip­ten ko­run­duk­la­rı gi­bi, za­man­la cilt­le­ri­nin de gü­zel­leş­ti­ği­ni fark e­de­cek­ler... Son­ba­har ve kış ay­la­rı­nın se­vi­len me­yve­le­rin­den olan man­da­li­na, zen­gin bir B ve C vi­ta­mi­ni kay­na­ğı. Ay­nı za­man­da yük­sek mik­tar­da şe­ker içe­rir, ser­best asit ora­nı ol­duk­ça dü­şük­tür. Bir ufak man­da­li­na­da ba­zı bü­yük por­ta­kal­lar­dan da­ha faz­la C vi­ta­mi­ni var­dır. Por­ta­ka­lı sin­dir­mek­te güç­lük çe­ken bir­çok kim­se, man­da­li­na­yı ra­hat­lık­la yi­ye­bi­lir. Ka­nı te­miz­ler. Kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu­dur. Ko­les­te­ro­lü ve yük­sek tan­si­yo­nu dü­şür­me­ye yar­dım­cı olur. Da­mar set­li­ği ve felç­te fay­da­lı­dır. Si­nir­le­ri ya­tış­tı­rır. Ak­şam ye­me­ğin­den son­ra ye­ne­cek 1-2 man­da­li­na uy­ku­suz­luk çe­ken­le­re fay­da­lı­dır. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Grip olan­la­ra iyi ge­lir. Ta­ze mey­ve ola­rak ye­ne­bi­le­ce­ği gi­bi re­çe­li de ya­pı­la­bi­lir. Ay­rı­ca, ka­buk­la­rın­dan esans el­de edi­lir. Özel­lik­le ka­buk­la­rı in­ce kı­yı­lıp doğ­ru­dan ya da kek, pas­ta gi­bi tat­lı­la­ra ka­tı­lıp ye­nir­se kalp ve da­mar sağ­lı­ğı açı­sın­dan fay­da­sı gö­rü­lür. B ve C vitamin kaynağı > Ay­nı za­man­da yük­sek mik­tar­da şe­ker i­çe­rir, ser­best a­sit o­ra­nı ol­duk­ça dü­şük­tür. > ­Man­da­li­na­nın in­ce ka­buk­la­rı­nın al­tın­da, iş­tah a­çı­cı ve su­sa­ma­yı gi­der­mek i­çin bol mik­tar­da vi­ta­min ve mi­ne­ral bulunur. > Ö­zel­lik­le kay­da de­ğer o­lan i­çer­di­ği yük­sek mik­tar­da Pu­ro vi­ta­min A, yüz ve cilt gü­zel­li­ği i­çin çok ge­rek­li­dir. > ­Ka­bu­ğun­dan e­sans ya­pı­lır. Ka­nı te­miz­ler. Si­nir­le­ri ya­tış­tı­rır. G­ri­be kar­şı et­ki­li bir i­laç­tır. MAR­KET Saç­la­rı­nız la­van­ta kok­sun! Awe Cem­re, La­van­ta öz­lü şam­pu­anı ile kı­şa mer­ha­ba di­yor... Kış se­zo­nu­na gir­di­ği­miz bu ay­lar­da özel­lik­le ha­va şart­la­rın­dan do­la­yı en çok yıp­ra­nan­lar saç­lar­dır. Gün içer­sin­de ya­şa­nan stres­ler­den do­la­yı en çok saç­lar et­ki­len­mek­te­dir. Yağ­lı saç­la­rı do­ğal den­ge­si­ne ka­vuş­tu­ran La­van­ta öz­lü şam­pu­anı ay­rı­ca gün içer­sin­de ya­şa­nan stres­si de at­ma özel­li­ği ta­şı­yor. Awe Cem­re stre­se kar­şı et­ki­li şam­pu­anı saç­la­rı­nı­za ge­re­ken ba­kı­mı ya­pa­rak can­lan­dı­rı­yor ve sağ­lık­lı bir gö­rü­nü­me ka­vuş­tu­ru­yor... İNCİ “-Her­han­gi bir mes­lek sa­hi­bi bir genç ba­şa­rı­sız­lık kor­ku­su ya­şar. Ama han­gi mes­lek olur­sa ol­sun, bir öğ­ren­me ve o iş­te piş­me sü­re­ci var­dır. İler­le­yen za­man­lar­da bir ge­liş­me kay­de­de­mi­yor­san ba­şa­rı­sız­sın­dır...” (...Feh­ri­ye Ev­cen / Oyun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER E­REN & İB­RA­HİM CAN ­Di­le­riz re­sim­de­ki gi­bi her za­man mut­lu ve u­yum­lu o­lur­su­nuz... ­Ge­le­ce­ği­niz ha­yır­lı, bah­tı­nız a­çık ol­sun... Si­zi çok se­vi­yo­ruz... (...Kad­ri­ye-­Bü­lent Bi­ri­cik) Tarifiniz (...E­lif Du­man’ın lez­ze­ti) ZEY­TİN­YAĞ­LI KE­RE­VİZ MALZEMELER: > 3 or­ta boy ke­re­viz > 1 ha­vuç > 2 pa­ta­tes > 250 gr ar­pa­cık so­ğan > ­Ya­rım su bar­da­ğı zey­tin­ya­ğı > 1 ye­mek ka­şı­ğı şe­ker > ­Ya­rım de­met may­da­noz > ­Ya­rım li­mo­nun su­yu HAZIRLANIŞI: Ön­ce ar­pa­cık so­ğan­la­rı so­yun. Ke­re­viz­le­rin ka­buk­la­rı­nı so­yup yı­ka­yın, her bi­ri­ni dör­de bö­lün. ­Ha­vuç­la­rı so­yup dör­de bö­lün, ve­rev şe­kil­de ke­sin. Ten­ce­re­ye ke­re­viz­le­ri, so­ğan­la­rı, ha­vuç­la­rı ko­yun. ­Tuz, şe­ker ve ya­ğı ek­le­yin. Ü­zer­le­ri­ni ge­çe­cek ka­dar su ek­le­yip ten­ce­re­nin ü­ze­ri­ne a­lü­min­yum fol­yo ka­pa­tın. Fol­yo­nun üs­tü­ne ten­ce­re­nin ka­pa­ğı­nı ka­pa­tıp ha­vuç ve ke­re­viz­ler yu­mu­şa­ya­na ka­dar pi­şi­rin (e­ğer pa­ta­tes kul­la­na­cak­sa­nız ye­me­ğin piş­me­si­ne ya­kın sa­rım­sak şek­lin­de doğ­ra­dı­ğı­nız pa­ta­tes­le­ri ten­ce­re­ye i­la­ve e­din). ­Ser­vis ya­par­ken de ü­zer­le­ri­ne bi­raz may­da­noz ser­pin. A­fi­yet ol­sun... BEY­ZA­NUR SA­RI ­Ba­ba­sı­nın mi­nik p­ren­se­si, ga­ze­te­miz­de ken­di fo­toğ­ra­fı­nı a­rar­ken... Şiiriniz (...Meh­med Be­şir’in sa­tır­la­rı) BİR KEZ SEV­ME­Lİ İN­SAN ­Ha­yat­ta bir kez sev­me­li in­san ­Bir kez â­şık ol­ma­lı, yâ­ri bu­lur­sa O­na sım­sı­kı bağ­lan­ma­lı ­Ka­vuş­maz­sa e­ğer ma­sal göz­lü sev­gi­li­ye O­nur­lu­ca ya­şa­ma­yı bil­me­li in­san “A­ca­ba mı” di­ye de­ne­me­den ­Git­me­ler ol­ma­ma­lı ha­ya­tın­da Öy­le şi­ir­ler yaz­ma­ma­lı En çok se­ni sev­dim de­me­me­li me­se­la ­Sa­de­ce se­ni sev­dim de­me­li in­san ­Sa­de­ce se­ni Di­ye­bil­me­li Aşk ka­pı­sı­nı bir ke­re çal­ma­lı in­san ­Sev­da­ya bir ke­re dal­ma­lı ­Ve ka­vuş­tu­ğun­da sev­gi­li­ye ­Çı­ka­rıp yü­re­ği­ni or­ta­ya koy­ma­lı ­Bir gün tü­ken­di­ğin­de ha­yat yo­lu ­Sev­di­ği­ne hu­zur­la ba­ka­bil­me­li in­san O­nu mut­lu et­ti­ği­ni o­nun göz­le­rin­de gö­re­bil­me­li ­Gü­le­rek ve­da e­dip ha­ya­ta ­Hu­zur­la son ne­fe­si ve­re­bil­me­li in­san ­Hu­zur­la son ne­fe­si ve­re­bil­me­li Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT