BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk araş­tır­ma­cı Av­ru­pa Bi­lim­ler Aka­de­mi­sin­de

Türk araş­tır­ma­cı Av­ru­pa Bi­lim­ler Aka­de­mi­sin­de

Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu Mar­ma­ra Araş­tır­ma Mer­ke­zi (TÜ­Bİ­TAK MAM) Mal­ze­me Ens­ti­tü­sü­’n­de Ba­şuz­man Araş­tır­ma­cı ola­rak gö­rev ya­pan Prof. Dr. Ke­rim Al­lah­ver­di, Av­ru­pa Bi­lim­ler Aka­de­mi­si (Eu­ro­pe­an Aca­demy of Sci­en­ces - EAS) üye­li­ği­ne se­çil­di.Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu Mar­ma­ra Araş­tır­ma Mer­ke­zi (TÜ­Bİ­TAK MAM) Mal­ze­me Ens­ti­tü­sü­’n­de Ba­şuz­man Araş­tır­ma­cı ola­rak gö­rev ya­pan Prof. Dr. Ke­rim Al­lah­ver­di, Av­ru­pa Bi­lim­ler Aka­de­mi­si (Eu­ro­pe­an Aca­demy of Sci­en­ces - EAS) üye­li­ği­ne se­çil­di. TÜ­Bİ­TAK MA­M’­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, EA­S’­ın sos­yal ve eko­no­mik bü­yü­me­ye kat­kı sağ­la­mak üze­re bi­lim ve tek­no­lo­ji­nin iler­le­me­si­ne ön­cü­lük et­mek mis­yo­nuy­la seç­kin bi­lim adam­la­rı ve mü­hen­dis­ler ta­ra­fın­dan ile­ri tek­no­lo­ji ala­nın­da Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­dü­ğü, dev­let­ten ba­ğım­sız kâr ama­cı ol­ma­yan ulus­la­ra­ra­sı bir ku­ru­luş ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT