BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Liseli öğrencilerden ELEKTRİKLİ KOMBİ

Liseli öğrencilerden ELEKTRİKLİ KOMBİ

Es­ki­şe­hir Yu­nu­sem­re Ana­do­lu Tek­nik, Tek­nik ve En­düs­tri Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri, öğ­ret­men­le­ri Ha­san Hü­se­yin Ça­nak­çı­’nın yö­ne­ti­min­de do­ğal gaz­la ısın­ma­ya al­ter­na­tif bi­yo­gaz te­si­si ve se­ri ısı­tı­cı­lı elek­trik­li kom­bi üret­ti.Es­ki­şe­hir Yu­nu­sem­re Ana­do­lu Tek­nik, Tek­nik ve En­düs­tri Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri, öğ­ret­men­le­ri Ha­san Hü­se­yin Ça­nak­çı­’nın yö­ne­ti­min­de do­ğal gaz­la ısın­ma­ya al­ter­na­tif bi­yo­gaz te­si­si ve se­ri ısı­tı­cı­lı elek­trik­li kom­bi üret­ti. Bi­yo­ga­zın en sağ­lık­lı ve ge­le­ce­ğin önem­li ener­ji kay­nak­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ça­nak­çı, “Bi­yo­gaz­dan ze­hir­len­me teh­li­ke­si sı­fır. Do­ğal gaz bi­le çev­re­yi kir­le­tir­ken, bi­yo­gaz çev­re­ye hiç­bir za­rar ver­mi­yor. Çü­rü­ye­bi­len atı­ğın her tü­rü bi­yo­ga­za dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir. 5 bin YTL’­lik bi­yo­di­zel üre­tim te­si­si hiç mas­raf­sız, fa­tu­ra­sız ömür bo­yu bi­yo­gaz üre­ti­r” di­ye ko­nuş­tu. Ça­nak­çı, ken­di üre­tim­le­ri olan elek­trik­li kom­bi­nin do­ğal gaz ka­dar ısı­ta­bi­lir özel­lik­te ol­du­ğu­na da de­ği­ne­rek, do­ğal ga­zın yan­ma­sı sı­ra­sın­da mey­da­na ge­len ve­rim kay­bı­nı elek­trik­li kom­bi­de sı­fı­ra in­dir­dik­le­ri­ni bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT