BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İç­me su­yu re­zer­vi­ne Sie­mens’ten des­tek

İç­me su­yu re­zer­vi­ne Sie­mens’ten des­tek

Çev­re­nin ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da 162 yıl­dır tek­no­lo­ji­ler üre­ten Sie­mens Ev Alet­le­ri ve do­ğa­nın ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da ön­cü si­vil top­lum ku­ru­lu­şu olan WWF-Tür­ki­ye, ül­ke­mi­zin en önem­li su­lak alan­la­rın­dan Eğir­dir Gö­lü’nün ko­run­ma­sı için ye­ni bir pro­je­ye baş­la­dı.Çev­re­nin ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da 162 yıl­dır tek­no­lo­ji­ler üre­ten Sie­mens Ev Alet­le­ri ve do­ğa­nın ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da ön­cü si­vil top­lum ku­ru­lu­şu olan WWF-Tür­ki­ye, ül­ke­mi­zin en önem­li su­lak alan­la­rın­dan Eğir­dir Gö­lü’nün ko­run­ma­sı için ye­ni bir pro­je­ye baş­la­dı. “Ye­di Renk­li Gö­le Ye­di Renk­li Ha­yat” isim­li pro­jey­le, su kay­nak­la­rı hız­la aza­lan Tür­ki­ye’nin en bü­yük ikin­ci iç­me su­yu re­zer­vi ye­ni­den ha­ya­ta dö­ne­cek. Konuyla ilgili yapılan iş birliğine WWF-Tür­ki­ye Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Akın Ön­gör ve Sie­mens Ev Alet­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Ro­nald Grün­berg imza attı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT