BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ves­tel, k­ri­ze rağ­men ih­ra­cat­ta re­kor kır­dı

Ves­tel, k­ri­ze rağ­men ih­ra­cat­ta re­kor kır­dı

Av­ru­pa’ya ay­lık 160 mil­yon do­lar ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ren Ves­tel, kriz­le bir­lik­te bu­nu 200 mil­yon do­la­ra yükselttiVes­tel İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Yün­gül, Av­ru­pa eko­no­mi­le­ri­nin dur­gun­lu­ğa gir­di­ği ekim ve ka­sım ay­la­rın­da ih­ra­cat­ta önem­li ar­tış­lar ya­ka­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Dün­ya eko­no­mi­le­rin­de ya­şa­nan kri­zin Tür­ki­ye için çe­şit­li fır­sat­lar sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Yün­gül şöy­le ko­nuş­tu: “Elek­tro­nik sek­tö­rün­de Po­lon­ya ve Ma­ca­ris­tan baş­ta ol­mak üze­re Do­ğu Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de dev­let teş­vik­le­riy­le 2.5 yıl gi­bi bir sü­re­de 33 fab­ri­ka açıl­dı. Bu ya­tı­rım­lar se­be­biy­le sı­kın­tı­lı dö­nem­ler ya­şa­dık. Ya­şa­nan kriz or­ta­mın­da bu fab­ri­ka­lar­dan sa­de­ce 2’si ayak­ta ka­la­bil­di. Yıl­ba­şı ön­ce­si Av­ru­pa elek­tro­nik pa­za­rın­da bü­yü­me var. Bu fır­sa­tı iyi de­ğer­len­dir­dik. Ey­lül ayın­da sa­tış­la­rı­mı­zı iki­ye kat­la­dık. LCD te­le­viz­yon­da ağus­tos­ta 200 bin adet­lik sa­tı­şı­mız var­dı, bu ra­kam ekim­de 600 bi­ne çık­tı. Ka­sım ayı­nı da 500-550 bin ci­va­rın­da ka­pa­ta­ca­ğız. Ay­lık 160 mil­yon do­lar olan ih­ra­cat ka­sım­da 200 mil­yon do­la­ra yük­sel­di.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT